Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Pniewnik-Stary Świętochów

Gmina Korytnica ogłasza przetarg

 • Adres: 07-120 Korytnica, ul. Małkowskiego 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6612284 , fax. 025 6612260
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korytnica
  ul. Małkowskiego 20 20
  07-120 Korytnica, woj. mazowieckie
  tel. 025 6612284, fax. 025 6612260
  REGON: 00053641000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.korytnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Pniewnik-Stary Świętochów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi kategorii gminnej Pniewnik - Stary Świętochów na odcinku od km 0+000,0 do km 2+750,0. Droga przebiega przez obręb ewidencyjny Pniewnik, Dąbrowa, Świętochów Stary, gmina Korytnica, powiat Węgrowski, województwo mazowieckie. Łączna długość zadania inwestycyjnego wynosi 2750m, a niniejsze opracowanie obejmuje zakres robót branży drogowej. Przedmiotowa inwestycja mieści się w całości w granicach pasa drogowego. Zakres projektowanych robót w zakresie branży drogowej obejmuje: -Uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm -wykonanie warstwy wiążącej z BA o grubości 3cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową -wykonanie warstwy ścieralnej z BA o grubości 3cm ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową -odtworzenie istniejących poboczy żwirowych o szerokości 1m, Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowią: projekt techniczny( szkice i rysunki) zał. 7, Szczegółowe specyfikacje techniczne zał, 7, przedmiar robót zał. 7 będące załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. UWAGA! W przypadku gdy w opisie zamówienia zawartym w załączonych dokumentach występuje wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych opisanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.korytnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach