Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody-Piotrowice - Świerże-Kończany w km 0 + 007,60 - 2 + 702,10 odc. I

Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg

 • Adres: 07-323 Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 86 2706004 , fax. 86 2706200
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaręby Kościelne
  ul. Kowalska 14 14
  07-323 Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie
  tel. 86 2706004, fax. 86 2706200
  REGON: 45067012000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zareby-kosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody-Piotrowice - Świerże-Kończany w km 0 + 007,60 - 2 + 702,10 odc. I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice -Świerże Kończany w lokalizacji 0+007,60 - 2+702,10 (odc. I) . Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi w skutek poszerzenia pasa drogowego dla umożliwienia zlokalizowania w nim niezbędnych elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych docelowych warunków transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych. Cel osiągnięty zostanie w skutek wykonania korony drogi w nasypie o szerokości 8,0 - 9,0 m o przekroju szlakowym z jezdnią o szerokości 5,0 m i obustronnymi poboczami o szerokościach po 1,0 m i 1,5 m oraz jednostronnym chodnikiem w poziomie jezdni o szerokości 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej w km 1+388,70 - 1+456,0. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z betonu asfaltowego ( 4 cm warstwa ścieralna + 4 cm warstwa wiążąca) na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3; 0-31,5 wg. PN-EN-13285 gr. 20 cm. Pobocza wykonane będą o nawierzchniach żwirowych gr. 8 cm. Zjazdy wykonane będą o nawierzchni bitumicznej i żwirowej. Usprawnieniu poddany zostanie powierzchniowy system odwodnienia w skutek odnowienia i wykonania rowów i budowy oraz przebudowy przepustów pod koroną drogi i zjazdami. Wysokościowo droga nawiązana będzie do istniejącego ukształtowania terenu a niweleta drogi poddana będzie jedynie nieznacznej korekcie w celu uzyskania normatywnych spadków. Droga po przebudowie i rozbudowie nie zmieni swojej funkcji i kategorii. Szczegółowe rozwiązania wg przedmiaru, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium: w wysokości: 40.000,00 złotych, (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 12.08.2016 do godz. 10:00 Wadium może być wniesione w następującej formie: a) Pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego Nr rachunku: 61 892310500800041720080014; o uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wniesienie wadium następuje w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej. c) gwarancji bankowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej; d) gwarancji ubezpieczeniowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej; e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej. 2) Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt 2 lit b- e - oryginał dołącza do oferty, lecz nie może być z nią trwale związane jako jedna ze stron oferty oraz kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, która będzie trwale związana z ofertą i będzie stanowiła jedną z jej stron. 3) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełnić co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): a) Ustalić beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Zaręby Kościelne reprezentowaną przez Józefa Rostkowskiego - Wójta Gminy Zaręby Kościelne; b) Określić kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ); c) Określić termin ważności (wynikający z SIWZ); d) Określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ); e) Musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP, tj. być gwarancja nie odwoływalną, bezwarunkową, płatna na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: gdy Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust 5 PZP). być gwarancją nieodwołalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożyli dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a PZP). 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 6) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania 7) Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 8) Utrata wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zareby-kosc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach