Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 2361W SZEMPLINO - GRANICA WOJEWÓDZTWA - BRZOZOWO MAJE - DZIERZGOWO - RZĘGNOWO - GRÓJEC - KLEWKI OD KM 1+400,00 DO KM 2+928,06 - ETAP I

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6543468 , fax. 23 6543020
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
  ul. Stefana Roweckiego "Grota" 10 10
  06-500 Mława, woj. mazowieckie
  tel. 23 6543468, fax. 23 6543020
  REGON: 13038230500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdmlawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 2361W SZEMPLINO - GRANICA WOJEWÓDZTWA - BRZOZOWO MAJE - DZIERZGOWO - RZĘGNOWO - GRÓJEC - KLEWKI OD KM 1+400,00 DO KM 2+928,06 - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - (granica województwa) - Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Grójec - Klewki na odcinku od km 1+400 do km 2+928,06 - ETAP I. Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na wykonaniu robót ziemnych przy formowaniu korpusu drogowego, poszerzeniu konstrukcji jezdni bitumicznej i wykonaniu rowów drogowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego, wykonaniu podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem, warstwy mrozoochronnej, wykonaniu nawierzchni asfaltowej na nowym odcinku, na istniejącej jezdni i na poszerzeniu, wykonaniu zjazdów na pola, drogi gminne, zjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia w postaci rowów otwartych i przepustów, wykonaniu chodników, poboczy i oznakowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowana oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca Załącznik do niniejszej SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane parametry, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Branża drogowa: - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE - ROBOTY ODWADNIAJĄCE - FUNDAMENTOWANIE DRÓG - ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG - INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH - ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA Zakres robót dotyczy odcinka od km 1+400,00 do km 2+928,06. Granicą podziału między Etapem I i Etapem II znajduje się w km 1+400. W ramach robót ujętych w etapie I zostanie wykonany jeden przepust o średnicy ? 60 cm i jeden przepust o średnicy ? 80 cm. Wykonawca wykona i zatwierdzi na własny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 45.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 r. do godz. 11.00, decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek zamawiającego w BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CIECHANOWIE Oddział w Mławie Nr 05 8213 0008 2003 0402 4824 0003 i powinny znajdować się na w/w koncie nie później niż do 11 sierpnia 2016 roku do godz. 11.00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach. 4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji / poręczenia, gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) zobowiązanie gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji / poręczenia) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji / poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji / poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pzdmlawa.pl/redir,przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach