Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie Gminy Wiśniewo

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 06-521 Wiśniewo,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6557024 , fax. 023 6557227
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  06-521 Wiśniewo, woj. mazowieckie
  tel. 023 6557024, fax. 023 6557227
  REGON: 00055053900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wisniewo.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie Gminy Wiśniewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest Przebudowa dróg na terenie Gminy Wiśniewo: 1/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m .Bogurzyn (dz. 49,55) o długości ok. 0,316 km, polegająca na robotach w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, odtwarzanie trasy (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą, koryto wykonane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 32 cm z zagęszczeniem płyta wibracyjną, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna , grubości 20 cm krotność 0,5, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm warstwa dolna , grubość warstwy po zagęszczeniu15 cm, Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółki, żwir, piasek) stabilizowany mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm, skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 2/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wojnówka (dz. Nr 15-62)o długości 0,146 km polegająca na robotach w zakresie wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną, skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółki, żwir, piasek stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, 3/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żurominek (dz. Nr 431/1, 336) o długości 0,360 km polegająca na odtwarzaniu trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółki, żwir, piasek) stabilizowany mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, 4/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wojnówka (dz. Nr 15-16) o długości 0,472 km polegająca na odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną, , skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółki, żwir, piasek stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 5/przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kowalewo (dz. Nr 8-404) o długości 0,22 km polegająca na odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą, koryto wykonane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokości koryta 32 cm z zagęszczeniem płytą wibracyjną, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubości warstwy 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, o uziarnieniu 0/31,5 mm warstwa dolna , warstwy po zagęszczeniu 15 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AX 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 6/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Głużek (dz. Nr 568) o długości 0,483 km polegająca na polegająca na odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółki, żwir, piasek stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm. 7/Przebudowa nawierzchni drogo gminnej w m. Bogurzyn (dz. Nr 74/1) o długości 0,181 km polegająca na odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, koryto wykonane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, grubość koryta 32 cm z zagęszczeniem płytą wibracyjną, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego 0/31,5 mm warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowany mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. 8/Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Korboniec (dz. Nr 4-327) o długości 0,532 km polegająca na polegająca na odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej, mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowany mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA . Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Szczegółowy zakres prac oraz ich technologia została określona w załączonej do niniejszej specyfikacji dokumentacji (dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wisniewo.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach