Przetargi.pl
Remont pokoi biurowych i korytarzy, w tym malowanie, wymiana wykładziny podłogowej, roboty elektryczne polegające na wymianie oświetlenia w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5560129 , fax. 22 8270843
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5560129, fax. 22 8270843
  REGON: 00621278900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokoi biurowych i korytarzy, w tym malowanie, wymiana wykładziny podłogowej, roboty elektryczne polegające na wymianie oświetlenia w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pokoi biurowych i korytarzy, w tym malowanie, wymiana wykładziny podłogowej, oraz roboty elektryczne polegające na wymianie oświetlenia w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mieszczącym się w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1. Pomieszczenia biurowe przeznaczone do remontu znajdują się na IV i VI piętrze. Są to pomieszczenia o numerach 406, 616, 617, 621, 623, 625, 627, 629, 637, 639,639A, 641, 643, 645,649,650,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,665 oraz korytarze po obydwu stronach budynku. Szczegółowy wykaz powierzchni poszczególnych pomieszczeń znajduje się w przedmiarze robót. Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników Zamawiającego. Wykonawca organizując prace remontowe powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego: 1. Sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich. 2. Przygotowanie pomieszczeń do remontu tj. wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, jak również w razie potrzeby zabezpieczenie ich folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie rzeczy według wskazówek Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac na VI piętrze w maksimum 5 pokojach jednocześnie. 4. Termin wykonania remontu wynosi 14 tygodni od daty wprowadzenia na budowę. 5. Pokoje będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie w miarę postępu robót budowlanych. Szczegółowy zakres prac w pomieszczeniach będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem robót. 6. Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed zniszczeniem folią ochronną. 7. Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu poza teren wykonywania robót. 8. Dostawy materiałów i elementów powinny odbywać się sukcesywnie, ze względu na brak powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu. 9. Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac remontowych. 10. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. 11. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokumenty ich dotyczące w szczególności certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, deklaracje producenta, wymaganą gwarancję. 12. Kolorystykę materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 14. Zamawiający wymaga również, aby: a) Wszelkie uciążliwe prace, w tym w szczególności wywołujące hałas, kurz odbywały się poza godzinami urzędowania instytucji mających tu swoje siedziby, tj. przed godz. 8.00 i po godz.16.15, a w dni wolne od pracy do godz. 22.00. b) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu kalendarzowym. c) Wykonawca wyznaczy kierownika robót- spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym stanowisku - do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym. d) Wykonawca zapewni pracowników mających dopuszczenie do przenoszenia ciężkich materiałów. e) Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku mają obowiązek przebywać w ubraniach roboczych w standardzie ogólnie przyjętym do wykonywania robót budowlano-montażowych. Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego ZAMÓWIENIA obejmuje pomieszczenia na IV i VI piętrze w tym: 1) Roboty związane z przenoszeniem na terenie budynku, m. in. mebli biurowych typu biurka, szafy biurowe, regały, stoły krzesła, kartonów zapełnionych materiałami biurowymi i dokumentami, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek. 2) Roboty demontażowe, 3) Roboty budowlane, 4) Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 5) Roboty instalacyjne elektryczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji składającej się ze: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zwanej dalej STWiOR, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1a do SIWZ, przedmiarów robót prac remontowych, stanowiących Załączniki Nr 2 i 2a do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 98 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359). 6.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów NBP O/O Warszawa Nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000., z adnotacją wadium - numer sprawy DBA-2/240-33/2016. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium określone są w pkt. 6 I Części I SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uokik.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach