Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (dz. nr ewid. 509) W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA KOZŁOWSKA, GMINA JASTRZĘBIA.

Urząd Gminy w Jastrzębi ogłasza przetarg

 • Adres: 26-631 Jastrzębia,
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3840505 , fax. 48 3840504
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Jastrzębi
  26-631 Jastrzębia, woj. mazowieckie
  tel. 48 3840505, fax. 48 3840504
  REGON: 00053479900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (dz. nr ewid. 509) W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA KOZŁOWSKA, GMINA JASTRZĘBIA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,96km, wykonanie robót ziemnych w ilości 52,64m3, wykonanie odmulenia rowu w ilości 135m3, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 gr. warstwy 4cm w ilości 4790m2, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. Warstwy 4cm w ilości 4790 m2, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31mm gr warstwy 10cm w ilości 1437m2, wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr warstwy 15cm w ilości 240m2, wykonanie remontu (wymiany) istniejących przepustów drogowych o średnicy 400mm w ilości 10kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastrzebia.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach