Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń socjalnych w budynku przy al. J. Ch. Szucha 23 (szatnia BOR), znak: BDG.741.014.2016

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-580 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 23
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 523 99 10 , fax. 022 523 81 19
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23 23
  00-580 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 523 99 10, fax. 022 523 81 19
  REGON: 00017791600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msz.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń socjalnych w budynku przy al. J. Ch. Szucha 23 (szatnia BOR), znak: BDG.741.014.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Część opisowa 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku MSZ przy Al. J.Ch. Szucha 23 w Warszawie. Rozkład pomieszczeń po remoncie i ich funkcja nie ulega zmianie. Celem remontu jest przywrócenie odpowiednich parametrów technicznych , użytkowych i wizualnych w pomieszczeniach. Remontem są objęte pomieszczenia stanowiące wydzielony samodzielny kompleks funkcjonalno-użytkowy szatnia pracownicza na które składają się następujące pomieszczenia: 1) szatnie, 2) pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, 3) toaleta, 4) natryski, 5) klatka schodowa, 6) pomieszczenie techniczne, 7) komunikacja, 8) część klatki schodowej, o łącznej powierzchni 161,8 m2. Wysokość pomieszczeń w przestrzeni międzystropowej wynosi 3,0 m. 2. Zakres robót obejmuje: 1) roboty wyburzeniowe w zakresie ścianek działowych i podbudowy posadzki, 2) odtworzenie izolacji pionowej ścian zewnętrznych, 3) całkowita wymiana podłóg wraz z podbudową, 4) odtworzenie wyburzonych ścianek działowych, 5) wykonanie nowej instalacji wentylacji wszystkich pomieszczeń, 6) wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody, 7) wymiana armatury czerpalnej i ceramiki sanitarnej, 8) wymiana instalacji kanalizacyjnej, 9) wymiana instalacji co w zakresie gałązek grzejnikowych i części pionów, 10) wymiana grzejników i zaworów grzejnikowych, 11) wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu na nowy (oświetlenie, gniazda i wyłączniki), 12) wymiana sufitu podwieszanego, 13) wymiana drzwi wewnętrznych, 14) wymiana płytek ceramicznych na ścianach i podłodze, 15) malowanie pomieszczeń, 16) wykonanie okładziny schodów, 17) montaż poręczy. oraz 18) przeprowadzenie testów systemów i instalacji w czasie trwania odbiorów końcowych z udziałem Zamawiającego, 19) przeszkolenie personelu Zamawiającego, w czasie trwania odbiorów końcowych z obsługi wszystkich systemów i instalacji objętych przedmiotem umowy, 20) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD, DVD w programach Word, AutoCad i PDF w ilości 2 egz. 3. Nieruchomość , w której prowadzone będą roboty budowlane znajduje się w trwałym zarządzie Zamawiającego, położona jest w granicach budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przy al. J. Ch. Szucha 23 w Warszawie działka o nr ew. 21 obręb 5-05-11, jedn. Warszawa Śródmieście Decyzją nr 75 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 czerwca 2012 r. została ustalona terenem zamkniętym. II. Część informacyjna 1. Po przebudowie modernizowana przestrzeń ma pełnić funkcję niezależnego kompleksu szatni pracowniczej. 2. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w sposób spełniający w szczególności wymagania następujących aktów prawnych: 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. nr 290 jt, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 2) Inne ustawy, rozporządzenia, przepisy techniczno budowlane, polskie normy, zasad wiedzy technicznej. Uwaga: Przedmiotem zamówienia są wyłącznie roboty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 105 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy PLN). 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (po kwalifikacji Wykonawców) 3. Formy wniesienia wadium zostaną określone w treści specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji na cały zakres wykonanych robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach