Przetargi.pl
Budowa ulicy Wąskiej, Żabiej i Ustronnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Pułtusku

Gmina Pułtusk ogłasza przetarg

 • Adres: 06-100 Pułtusk, ul. Rynek 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6920391 , fax. 023 6924296
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pułtusk
  ul. Rynek 41 41
  06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6920391, fax. 023 6924296
  REGON: 13037790700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pultusk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Wąskiej, Żabiej i Ustronnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Pułtusku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa ulicy Wąskiej , Żabiej i Ustronnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Pułtusku, na dz. nr ewid. 1, 39/2, 38/2, 40/3, 40/4, 31/2, 32/2, 33/12, 33/13, 37/2, 33/17, 34/2, 54/2, 56/2, 35/2, 58/2, 36/6, 59/2, 59/3, 36/7, 245/2, 48/7, 46/7, 49, 46/6, 33/18, 33/27, 113/3, 69, 71/1, 73/5, 73/3, 75/1, 76/1, 57/1, 55/1, 78/1, 77/9, 79/1, 58/10, 59/4, 58/8, 81/1, 81/2, 82/2, 83/1, 84/1, 85/1, 62/1, 245/3, 86/5, 88/3, 63/1, obr. 28 Pułtusk. 3.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w: 3.2.1. projekcie budowlanym i dokumentacji technicznej tj. w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 3.2.2. Istotnych Postanowieniach Umowy załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 3.3. We wszystkich pozycjach, gdzie w projekcie budowlanym podano przy określeniu wyrobów lub technologii nazwy własne lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania i wyroby równoważne. Za równoważne Zamawiający przyjmuje technologie i wyroby budowlane spełniające wymagania określone dla nich w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót przez autorów projektów. W przypadku zastosowania innych rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić całkowitą kompatybilność zastosowanych przez niego materiałów z urządzeniami i elementami określonymi w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Zamawiający wymaga wadium w wysokości: 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych. 11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 11.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 11.3.1. pieniądzu; 11.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 11.3.3. gwarancjach bankowych; 11.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 11.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 PZP z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póz. Zm.). 11.4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: konto nr : 31 1240 5282 1111 0000 4890 2355 z adnotacją: Wadium do przetargu na Budowę ulicy Wąskiej , Żabiej i Ustronnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Pułtusku 11.5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 11.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 PZP. 11.7. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pultusk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach