Przetargi.pl
dostawa 2 szt. serwerów, 1 szt. macierzy dyskowej, 1 szt. konsoli KVM, 2 szt. zasilacza awaryjnego UPS, wraz z wdrożeniem, wykonaniem testów i szkoleniem administratorów.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer ogłasza przetarg

 • Adres: 04-564 Warszawa, ul. Strusia 4/8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 590 09 23 , fax. 22 812 07 96
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer
  ul. Strusia 4/8 4/8
  04-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 590 09 23, fax. 22 812 07 96
  REGON: 01307618300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-wawer.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa 2 szt. serwerów, 1 szt. macierzy dyskowej, 1 szt. konsoli KVM, 2 szt. zasilacza awaryjnego UPS, wraz z wdrożeniem, wykonaniem testów i szkoleniem administratorów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. serwerów, 1 szt. macierzy dyskowej, 1 szt. konsoli KVM, 2 szt. zasilacza awaryjnego UPS, wraz z wdrożeniem, wykonaniem testów i szkoleniem administratorów. Zakres: A. I ETAP (dostawa z instalacją) 1) Dostawa 2 szt. serwerów 2) Dostawa 1 szt. macierzy dyskowej 3) Dostawa 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS 4) Dostawa 1 szt. konsoli KVM 5) Wdrożenie 6) Testy poprawnego działania bazy na dostarczonym sprzęcie i testy aplikacyjne B. II ETAP 1) Wykonanie długoterminowych testów dotyczących poprawnego działania bazy na dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie 2) Szkolenie administratorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zestawieniu parametrów technicznych sprzętu wraz z innymi wymaganiami - w załączniku nr 6 do SIWZ. Oferowany sprzęt poza wymaganymi parametrami technicznymi powinien spełniać następujące wymogi: - być fabrycznie nowy, nieregenerowany, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego bezusterkowym odbiorem przez zamawiającego. Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną. Urządzenia muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczyć i zainstalować w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8. Przedmiot zamówienia w zakresie sprzętu komputerowego musi być dopuszczony do obrotu i użytku na terenie RP i posiadać deklarację zgodności CE. ( dot. serwerów, macierzy, zasilaczy UPS, konsoli) Wymagana gwarancja - 60 miesięcy od dnia dostawy i instalacji sprzętu ( pełen zakres etapu I, o którym mowa w pkt.3.1 A SIWZ) potwierdzonego bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony. Ponadto Wykonawca będzie realizował usługi gwarancyjne określone we wzorze umowy w paragrafie 12. Serwis urządzeń w ramach gwarancji będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium przetargowe Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium zostaje wnoszone na okres związania ofertą i może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) gwarancjach bankowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A., nr rach.: 68 1240 6074 1111 0010 2103 8577. Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytułem: Wadium: dostawa 2 szt. serwerów, 1 szt. macierzy dyskowej, 1 szt. konsoli KVM, 2 szt. zasilacza awaryjnego UPS, wraz z wdrożeniem, wykonaniem testów i szkoleniem administratorów Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi być wystawione na druku jednostki dokonującej poręczenia lub wydającej gwarancję, w sposób odpowiadający aktualnym przepisom. Okres ważności poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Poręczenie lub gwarancja stanowiące wadium muszą zawierać między innymi następujące zapisy: a) Nazwa i siedziba wykonawcy i wystawcy poręczenia lub gwarancji. b) Określenie wierzytelności, która będzie zabezpieczona poręczeniem lub gwarancją. c) Zobowiązanie banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu wymienionego w poz. 14.1.2e SIWZ do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty wystosowane przez Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zobowiązanie banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu wymienionego w poz. 14.1.2e SIWZ do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty wystosowane przez Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie złożył odpowiednich dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie (zgodnie z zapisem zawartym w art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). e) Okres ważności, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. f) Określenie zasad wygaśnięcia. Oryginał dokumentu stanowiącego wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć wraz z ofertą w formie oddzielnego dokumentu. Kserokopię ww. dokumentu (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę lub uprawnioną do reprezentowania wykonawcy) wraz z potwierdzeniem przyjęcia oryginału do depozytu (jeżeli oryginał został zdeponowany) należy dołączyć do oferty zgodnie z zapisem pkt 12.5.4 SIWZ. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, dowód jego wniesienia, tj. oryginał lub kopia dowodu dokonania stosownego przelewu, (poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę lub uprawnioną do reprezentowania wykonawcy) winien zostać dołączony do oferty. Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania. Zwrot wadium przetargowego Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem określonym w poz. 14.3.1 SIWZ, b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem w poz. 14.2.1a SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, podany w formularzu oferty wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego wykonawcy, może zostać zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu realizacji zamówienia w zakresie ETAPU I
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz-wawer.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach