Przetargi.pl
Dostawa serwerów oraz dysków HDD na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - sprawa 05/2016

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 02-611 Warszawa, ul. Ignacego Krasickiego 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5667200 , fax. 22 5667202
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  ul. Ignacego Krasickiego 26 26
  02-611 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5667200, fax. 22 5667202
  REGON: 14027840000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwerów oraz dysków HDD na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - sprawa 05/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z systemem operacyjnym, serwera bez systemu operacyjnego oraz dysków HDD. Szczegółowe zestawienie parametrów technicznych określa załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aotm.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach