Przetargi.pl
Dostawa urządzeń informatycznych na potrzeby Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłasza przetarg

 • Adres: 00-564 Warszawa, Koszykowa 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6270680 , fax. 022 8454980, 6014339
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Koszykowa 16 16
  00-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6270680, fax. 022 8454980, 6014339
  REGON: 01731501200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udsc.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń informatycznych na potrzeby Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa urządzeń teleinformatycznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz licencjami, zapewnieniem wsparcia technicznego oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie funkcjonowania i obsługi tych urządzeń - szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) dostawa drukarek i zestawów komputerowych All-in-One wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami oraz świadczeniem serwisu gwarancyjnego - szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana do budynku Filtra Epidemiologicznego znajdującego się na terenie Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy urządzeń
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.udsc.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach