Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Radzików
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7253715 , fax. 022 7253715
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
  Radzików
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 022 7253715, fax. 022 7253715
  REGON: 00007948000040
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa oleju napędowego i opałowego w okresie od 01. 04. 2010 r. do 31. 03. 2011 r. dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakładu Doświadczalnego Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików w ilości: Lp. Nazwa. Ilość w litrach. 1. Olej napędowy 150000 litrów 2. Olej opałowy 20 000 Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowych zmian przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy. Symbol CPV: 09 13 41 00 - 8 - olej napędowy, 09 13 51 00 - 5 - olej opałowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8. Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej formie: 1) pieniądzu; 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: B.G.Ż. S.A. I O/ Warszawa Numer 31203000451110000000315670 z dopiskiem - Wadium - ZDHAR PN 4/2010 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania tego rachunku bankowego przed upływem terminu składania ofert, gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) powoduje, że zamawiający będzie w posiadaniu wadium. Wykonawca, który złoży ofertę i dokona wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) nastąpi po upływie terminu składania ofert - podlega wykluczeniu z postępowania w związku z art. 24 ust, 2 pkt 4 ustawy pzp, a oferta takiego wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą w związku z art. 24 ust. 4 ustawy pzp. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 9. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko?wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdhar.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach