Przetargi.pl
BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z ELEMETAMI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W m. WALENDÓW gm.Nadarzyn

Gmina Nadarzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7298185 , fax. 022 7298175
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nadarzyn
  ul. Mszczonowska 19 19
  05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie
  tel. 022 7298185, fax. 022 7298175
  REGON: 01326919500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadarzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WRAZ Z ELEMETAMI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W m. WALENDÓW gm.Nadarzyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę czterech budynków mieszkalnych w miejscowości Walendów przy ul. Brzozowej, w wyniku którego powstanie 16 lokali socjalnych -współfinansowanych z Funduszu Dopłat zgodnie z programem prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a wynikającym z Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie finansowego wsparcia na tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) budowa zgodnie z projektem budowlanym: a) dwóch budynków z czterema lokalami jednopokojowymi każdy, b) dwóch budynków z czterema lokalami dwupokojowymi każdy, c) instalacji wewnętrznych: gazowej, elektrycznej, odgromowej, c.o. i kotłowni, wod.-kan., d) przyłączy: wodociągowych od zasuwy odcinającej w ul. Brzozowej, kanalizacyjnych od przepompowni na dz. nr.137/3, gazowych od skrzynek redukcyjno-pomiarowych, elektroenergetycznych od skrzynek ZK, 2) wykonanie robót drogowych w obrębie działek 137/2,137/3,137/4,137/5,137/6, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3) wykonanie elementów zagospodarowania terenu działek w granicach opracowania projektu zagospodarowania terenu, łącznie z wycinką drzew na podstawie przekazanej przez zamawiającego decyzji, 4) dostawa i podłączenie kuchni 4-palnikowych z piekarnikiem - 16 sztuk, 5) obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej w 2 egz.. 6) zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD, 7) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 8) zapewnienie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną do terenu budowy we własnym zakresie Wykonawcy. 9) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji budowlanej, kosztorysach, normach branżowych, 10) przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami energetycznymi oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, w imieniu Zamawiającego, 11) ubezpieczenie terenu budowy. 2. Na wykonane roboty udzielą co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady. 3. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w siwz. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 5. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w załączonych do niniejszej SIWZ: 1) dokumentacja projektowa budowlana, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Nr konta: 80124059181111000049113853

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nadarzyn.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach