Przetargi.pl
Wykonanie remontu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie przy ul. Sygietyńskiego 11

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 06-410 Ciechanów, ul. Tadeusza Sygietyńskiego 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6725133 , fax. 023 6743662
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Tadeusza Sygietyńskiego 11 11
  06-410 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 023 6725133, fax. 023 6743662
  REGON: 13043280700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup-ciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie przy ul. Sygietyńskiego 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji c.o., wyrównanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów, wymiana instalacji elektrycznej, remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wymiana okładzin posadzkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup-ciechanow.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach