Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Witosa wraz z budową parkingu w Makowie Mazowieckim

Miasto Maków Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7171002 , fax. 029 7171507
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Maków Mazowiecki
  ul. Moniuszki 6 6
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 029 7171002, fax. 029 7171507
  REGON: 55066830900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.makowmazowiecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Witosa wraz z budową parkingu w Makowie Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Postanowienia ogólne Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Witosa (na odcinku od skrzyżowania z ulicą DCK - drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z ulicą Polną, drogą gminną nr 210436W) wraz z budową parkingu w Makowie Mazowieckim. Zakres prac obejmuje:-remont jezdni ulicy Witosa;-budowę w ciągu ulicy Witosa: zatok postojowych; zjazdów (w tym przebudowę istniejących); chodników; napowietrznej linii oświetlenia ulicznego;-budowę parkingu dla samochodów osobowych;-przebudowę kanalizacji deszczowej.1.2. Opis zadania - CZĘŚĆ I Przebudowa ulicy Witosa 1.2.1. Roboty rozbiórkowe (części I zamówienia):-frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wywozem materiału pochodzącego z frezowania (odległość do 5 km) w miejsce wskazane przez Zamawiającego;-rozebranie: chodników, przejść dla pieszych z płyt betonowych, zjazdów z kostki brukowej betonowej, krawężników, obrzeży betonowych, nawierzchni betonowej, słupków blokujących, poręczy ochronnych łańcuchowych;-usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz jej wywóz (odległość do 5 km) i rozplantowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 1.2.2. Branża drogowa (części I zamówienia) Zakres branży drogowej w ciągu ulicy Witosa jest następujący:-remont nawierzchni jezdni; -budowa chodników,- przebudowa zjazdów,- budowa zatok postojowych; 1.2.2-1 Remont nawierzchni jezdni Remont nawierzchni jezdni na odcinku o długości 230 mb należy przeprowadzić w następujący sposób:-frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm (pow. ok 800 m2);- mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej;-wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne (pow. ok. 1.780 m2);-skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2;-wykonanie warstwy wyrównawczej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 22 W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm (pow. ok. 1.780 m2); -wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11 S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm (pow. ok. 1.780 m2). 1.2.2-2 Chodniki Chodniki należy wykonać z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm (kolor szary), na podsypce c-p grub. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm. Na przejściach dla pieszych należy wbudować betonowe płyty w kolorze żółtym z guzowatymi wstawkami jako zastosowanie elementów ułatwiających przejście osobom niewidomym oraz słabowidzącym. 1.2.2-3 Zatoki postojowe Zatoki postojowe w ciągu ulicy Witosa należy wykonać z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (kolor szary), na podsypce c-p grub. 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm, warstwie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa grub. 10 cm oraz warstwie odsączającej z piasku grub. 10 cm. 1.2.2-4 Zjazdy Zjazdy do posesji zlokalizowanych przy ulicy Witosa należy wykonać z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (kolor czerwony), na podsypce c-p grub. 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm, warstwie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm 5 = MPa grub. 10 cm oraz warstwie odsączającej z piasku grub. 10 cm. UWAGA DO BRANŻY DROGOWEJ: 1. Niweletę, obrzeża, ławy, oporniki oraz krawężniki należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną; 2. Dokumentacja techniczna w zakresie remontu jezdni ulicy Witosa zawiera w swej treści wykonanie warstw podbudowy (odsączającej z piasku; z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) oraz ułożenie dwóch warstwa bitumicznych (wiążącej 8cm oraz ścieralnej 4cm) - WYKONAWCA zobowiązany jest stosować przywołaną dokumentację techniczną za wyjątkiem warstw podbudowy jezdni ulicy oraz warstw bitumicznych - w tym zakresie WYKONAWCA zobowiązany jest stosować punkt 1.1 zamieszczony powyżej. 1.2.3. Branża sanitarna (części I zamówienia) W zakresie branży sanitarnej zadanie obejmuje rozbudowę kanalizacji deszczowej z rur PCV o ściance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowych, łączonych na uszczelki, o średnicy DN200mm - długość 19,0 mb (w jezdni ulicy Witosa); budowę 5 wpustów ulicznych (w jezdni ulicy Witosa) z kręgów betonowych o500 mm na płycie betonowej o700 mm z osadnikami 0,50 m, wpusty z pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątną żeliwną uchylną z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: żeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: żeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe. Wpusty należy wpiąć do istniejących studni Di3,Di4,Di5. W ramach zadania należy zlikwidować dwa istniejące wpusty uliczne oraz odcinki istniejących przykanalików o łącznej długości 3,5 m. 1.2.4. Branża elektryczna (części I zamówienia) W zakresie branży elektrycznej zadanie obejmuje:-budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego;-montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku;-wymianę zabezpieczeń w złączu kabl-pom i szafie oświetlenia ulicznego. W części ul. Witosa (odcinek od ul. Polnej) przebiega linia oświetlenia ulicznego. Odcinek ul. Witosa od strony ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża nie posiada oświetlenia ulicznego. Wzdłuż ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża przebiega napowietrzna linia komunalna nN, na słupach w/w linii podwieszona jest linia oświetlenia ulicznego typu AL25/AsXSn. Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej Maków Technikum Ekonomiczne [13-1526] za pośrednictwem złącza kabl-pom i szafy oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na zewnętrznej ścianie stacji. Wobec powyższego projektuje się wykonanie oświetlenie części ul. Witosa od strony ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża, z następującym zakresem: -Dostosowanie - do aktualnej mocy zamówionej 26kW - zabezpieczenia przedlicznikowego/zalicznikowego w złączu kabl-pom, z którego zasilana jest linia oświetlenia ulicznego (zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez operatora sieci);-Wymiana zabezpieczeń obwodów odbiorczych linii oświetleniowej w szafie oświetlenia ulicznego (w związku z wymianą zabezpieczeń w złączu kabl-pom);-Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm2, podwieszonym na projektowanych słupach Nr1A-4A typu E-10,5/2,5-4,3 (linię wyprowadzić z istniejącego słupa linii komunalnej Nr3/11 i połączyć z istniejącą linią oświetlenia ulicznego ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża);-Montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 51W (4 szt.) i 107W (2 szt.) na projektowanych słupach. Każdą oprawę oświetleniową należy zasilić przewodem YKY3x1,5 ułożonym wewnątrz wysięgnika oraz zabezpieczyć za pomocą wkładki topikowej o wartości 6A ;Całość robót należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym - budowa oświetlenia ulicznego (Rys1-2 i zestawieniami materiałów i tabelą montażową - tabela 9);-Zapewnienie ochrony od porażeń prądem elektrycznym poprzez zastosowanie izolacji roboczej i ochronnej kabli oraz zastosowanie obudów części czynnych. Dodatkową ochronę zapewnić powinny obudowy aparatów/urządzeń wykonane w II klasie ochronności oraz samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C. Uziemienia odgromowe występujące przy słupach linii należy wykorzystać jako dodatkowe uziemienia robocze linii (uziemienia połączyć z przewodem PEN linii). Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10?.-Zapewnienie ochrony odgromowej poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typu ASA500-5BO (z odłącznikiem) firmy Apator. Ograniczniki należy rozmieścić zgodnie z Rys 1 i 2 Projektu Wykonawczego - budowa oświetlenia ulicznego.Rezystancja uziemienia ograniczników nie powinna przekraczać 10?. 1.2.5. Roboty dodatkowe (części I zamówienia) Zamówienie obejmuje również wykonanie: a)Oznakowania poziomego oraz pionowego poprzez: -Montaż znaków pionowych zgodnie z poniższą tabelą Lp. Typ znaku Rodzaj folii Wielkość Ilość Rura stalowa 2,5 Uwagi Długość Ilość sztuk 1 D-18 I 600x600 1 4,0 1 Wspólny słupek T-30i I 600x250 1 2 A-16 I 600 1 4,50 1 Wspólny słupek D-18 I 600X600 1 T-30i I 600x250 1 3 D-18 I 600x600 1 3,80 1 Wspólny słupek T-3a I 600x250 1 4 D-6 I 600x600 1 4,20 1 Wspólny słupek T-27 I 600x600 1 5 D-6 I 600x600 1 4,20 1 Wspólny słupek T-27 I 600x600 1 6 U-5b II 600 2 7 D-18 I 600X600 1 3,80 1 Wspólny słupek T-30i I 600x250 1 8 D-18 I 600X600 1 3,80 1 Wspólny słupek T-3a I 600x250 1 9 A-16 I 600 1 4,50 1 Wspólny słupek D-18 I 600X600 1 T-30g I 600x250 1 10 D-18 I 600X600 1 3,80 1 Wspólny słupek T-3a I 600x250 1 11 D-18 + strzałki I 600X600 2 3,60 1 Wspólny słupek Razem: 24. - Urządzenie bezpieczeństwa ruchu - azyl modułowy dla pieszych z tworzywa sztucznego,-Malowanie nawierzchni jezdni oraz miejsc postojowych (malowanie strzałek, linii i innych symboli) b) Obsianie gruntu trawą (projektowana zieleń) z zastosowaniem 10 cm warstwy ziemi urodzajnej - dotyczy pasa drogowego ulicy Witosa;c) Regulację znajdujących się w pasie drogowym studni kanalizacji sanitarnej, skrzynek wodociągowych, studni teletechnicznych (w razie stwierdzenia złego stanu technicznego należy dokonać ich wymiany bądź naprawy);d) Regulację (w razie konieczności) bram wjazdowych/furtek na posesje po urządzeniu nowych zjazdów/przebudowie zjazdów (dostosowanie do nowej niwelety). 1.3. Opis zadania - CZĘŚĆ II Budowa parkingu 1.3.1. Roboty rozbiórkowe (części II zamówienia): -rozebranie: krawężników, obrzeży betonowych, nawierzchni betonowej, słupków blokujących, poręczy ochronnych łańcuchowych;-usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) oraz jej wywóz (odległość do 5 km) i rozplantowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;-usunięcie 20 karpin po następujących drzewach: jarzębina o obwodach pni 42, 57, 49, 54, 46, 31, 31, 35, 57, 62, 70, 60, 57, 44, 58, 46, 47, 60 cm, brzoza o obwodach pni 127, 86 cm oraz ich wywóz (odległość do 5 km). 1.3.2. Branża drogowa (części II zamówienia) Zakres branży drogowej obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową zjazdu publicznego z ulicy Witosa na budowany parking. 1.3.2-1 Parking - jezdnię manewrową parkingu należy wykonać z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (kolor szary);-miejsca postojowe należy wykonać (zgodnie z rysunkiem zamieszczonym w dokumentacji technicznej) z:- płyt ażurowych (płyty należy wypełnić ziemią urodzajną i obsiać trawą) grub. 8 cm (kolor czerwony), - betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (kolor czerwony); -podbudowę na powierzchni całego parkingu należy wykonać z: - warstwy odsączającej z piasku - grubość po zagęszczeniu 10 cm,- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa - grubość po zagęszczeniu 10 cm,- warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 20 cm,- podsypka cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 - grubość 3 cm. 1.3.2-2 Zjazd Zjazd należy wykonać z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (kolor czerwony), na podsypce c-p grub. 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm, warstwie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa grub. 10 cm oraz warstwie odsączająca z piasku grub. 10 cm. UWAGA DO BRANŻY DROGOWEJ: Niweletę, obrzeża, ławy, oporniki oraz krawężniki należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną; 1.3.3. Branża sanitarna (części II zamówienia) W zakresie branży sanitarnej zadanie obejmuje rozbudowę kanalizacji deszczowej z rur PCV o ściance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowych, łączonych na uszczelki, o średnicy DN200mm - długość 30,0 mb na nowo budowanym parkingu; budowę 4 wpustów ulicznych na nowo budowanym parkingu z kręgów betonowych fi 500 mm na płycie betonowej fi 700 mm z osadnikami 0,50 m, wpusty z pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątną żeliwną uchylną z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: żeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: żeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe. Wpusty należy wpiąć do istniejących studni Di1,Di2,Di3. 1.3.4. Roboty dodatkowe (części II zamówienia) Zamówienie obejmuje również: a) Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego poprzez:- Montaż znaków pionowych zgodnie z poniższą tabelą Lp. Typ znaku Rodzaj folii Wielkość Ilość Rura stalowa 2,5 Uwagi Długość Ilość sztuk 1 B-2 I 600 1 3,60 1 2 C-9 I 600 1 3,60 1 3 D-18 I 600X600 2 3,80 2 Wspólne słupki Razem:4.-Malowanie nawierzchni jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych (malowanie strzałek, linii i innych symboli) b) Obsianie gruntu trawą (projektowana zieleń) z zastosowaniem 10 cm warstwy ziemi urodzajnej - dotyczy powierzchni biologicznie czynnej parkingu; c) Nasadzenie 20 sztuk drzew (dotyczy parkingu), rodzaj świerk, wysokość 1 - 1,2 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu - Nr 94891700010012558520000040 z dopiskiem Wadium w postępowaniu WIK.271.ZP.8.2016. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim pok. 19 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Udzielona gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.makowmazowiecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach