Przetargi.pl
Remont pomieszczeń biurowo-technicznych w obiektach O-1, O-1 bis, O-2, O-3 oraz korytarza w obiekcie O-2 Polskiego Radia S.A. w Warszawie (znak sprawy: BZ-DZP.B5.27.2016)

Polskie Radio S.A. Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 6459384 , fax. +48 22 6453957
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio S.A. Dział Zamówień Publicznych
  Al. Niepodległości 77/85 77/85
  00-977 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 6459384, fax. +48 22 6453957
  REGON: 01042059100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowo-technicznych w obiektach O-1, O-1 bis, O-2, O-3 oraz korytarza w obiekcie O-2 Polskiego Radia S.A. w Warszawie (znak sprawy: BZ-DZP.B5.27.2016)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowo-technicznych w obiektach Polskiego Radia S.A. w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 (obiekt O-1 i O-1 Bis), korytarz w obiekcie O-2 przy ul. Modzelewskiego 59 oraz w obiekcie (obiekt O-3) przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ /Opis przedmiotu zamówienia/ oraz załączniki nr 10 i 11 do SIWZ: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i Przedmiary robót, określające zakres rzeczowy robót, a także Wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy). 2. Wadium wpłaca/wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru wykonawcy): 1) pieniądzu, wpłaconym na konto: Polskie Radio S.A. BANK HANDLOWY S.A. nr 20 1030 1508 0000 0008 1720 3078; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 359). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pkt. 14.2.1) SIWZ, konieczne jest zdeponowanie oryginału dowodu wniesienia wadium wraz z ofertą do skrzyni oznaczonej, zgodnie z pkt. 17.1 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prsa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach