Przetargi.pl
Zamówienie na usługę polegającą na stworzeniu dla Związku Rzemiosła Polskiego Platformy internetowej czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych

Związek Rzemiosła Polskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 50 44 330 , fax. 22 831 96 10
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Rzemiosła Polskiego
  ul. Miodowa 14 14
  00-246 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 50 44 330, fax. 22 831 96 10
  REGON: 01039325600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zrp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Organizacja samorządu gospodarczego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie na usługę polegającą na stworzeniu dla Związku Rzemiosła Polskiego Platformy internetowej czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stworzeniu dla Związku Rzemiosła Polskiego Platformy internetowej czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych, zwanej dalej Platformą, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. W zakresie wyżej wymienionej usługi zawierają się prace projektowe pokrywające projektowanie, realizację i testowanie platformy oraz hosting infrastruktury sprzętowej w trakcie budowy i po uruchomieniu produkcyjnym rozwiązania. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej dla usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 11 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zgodność oferty z wymagania SIWZ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zrp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 10 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach