Przetargi.pl
Subskrypcja pakietu biurowego oraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 36 miesięcy od daty zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania pakiet biurowy oraz do platformy szkoleniowo-certyfikacyjnej

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5720366 , fax. 22 5720363
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5720366, fax. 22 5720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Subskrypcja pakietu biurowego oraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 36 miesięcy od daty zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania pakiet biurowy oraz do platformy szkoleniowo-certyfikacyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji pakietu biurowego oraz subskrypcji usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej producenta pakietu biurowego oferowanego w punkcie 1 jn. dla 1.500 pracowników i 15.000 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w okresie 36 miesięcy od daty zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania pakiet biurowy oraz do platformy szkoleniowo-certyfikacyjnej jak niżej: 1) pakiet biurowy (tj. edytor tekstów; arkusz kalkulacyjny; narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji; narzędzie do zarządzania pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami; narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR) - z możliwością instalacji na minimum: pięciu komputerach PC lub MAC, pięciu tabletach i pięciu smartfonach oraz dostępem do narzędzi biurowych on-line (tj. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji) dla 1.500 pracowników i 15.000 studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwanych dalej użytkownikami, zintegrowany z usługą Active Directory, zapewniającą łatwe zarządzanie poświadczeniami i uprawnieniami użytkowników; umożliwiający: zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO), współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint oraz możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego. Oferowany pakiet biurowy musi zapewniać pełną zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Microsoft Office; 2) usługa szkoleniowo-certyfikacyjna (Academy Program-ITA) mająca zapewnić użytkownikom prawa do szkoleń on-line wraz z platformą tych szkoleń oraz możliwość certyfikacji użytkowników potwierdzającej zdobyte w trakcie szkoleń umiejętności. Szkolenia i proces certyfikacji mają być przygotowane i gwarantowane przez producenta pakietu biurowego oferowanego w punkcie 1 - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), na warunkach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ (Wzór umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert i dowód wniesienia wadium (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) załączyć do oferty. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 83 1240 6247 1111 0000 4974 5823 5. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej z form, o których mowa ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą). 6. Warunki zwrotu i utraty wadium określone są w art. 46 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach