Przetargi.pl
Rozbudowa infrastruktury Red Hat o oprogramowanie Red Hat Satelite

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 599 80 48 , fax. +48 22 596 59 05
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7 7
  00-955 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 599 80 48, fax. +48 22 596 59 05
  REGON: 00001731900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa infrastruktury Red Hat o oprogramowanie Red Hat Satelite
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury Red Hat o oprogramowanie Red Hat Satellite z niezbędnym oprogramowaniem Red Hat Smart Management Add-on składających się łącznie na system do zarządzania systemami opartymi na platformie Red Hat wraz ze wsparciem technicznym producenta oprogramowania przez okres 12 miesięcy, usługami wdrożenia i asysty technicznej świadczonej przez Wykonawcę. 2. Zamawiający przewiduje także możliwość dostawy dodatkowo w ramach opcji licencji/subskrypcji dla następującego oprogramowania: a. Red Hat Satellite, 1 Year ( MCT0370) - 2 sztuki b. Red Hat Satellite, 3 Years ( MCT0370F3) - 1 sztuka c. Smart Management, 1 Year (RH00031) -20 szt. d. Smart Management, 3 Years ( RH00031F3) - 20 sztuk e. Smart Management for Unlimited Guests, 1 Year ( RH00032) 20 szt f. Smart Management for Unlimited Guests, 3 Years ( RH00032F3) - 20 sztuk g. Asysta techniczna w zakresie oprogramowania Red Hat Satellite w wymiarze 10 dni roboczych w każdym roku obowiązywania umowy (maksymalnie 30 dni)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużenie terminu płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bgk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach