Przetargi.pl
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-660 Warka, ul. Farna 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 667 22 85 , fax. 48 667 22 85
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
  ul. Farna 4 4
  05-660 Warka, woj. mazowieckie
  tel. 48 667 22 85, fax. 48 667 22 85
  REGON: 14248635000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukwarka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Pełen zakres realizacji zamówienia zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zukwarka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach