Przetargi.pl
Wielobranżowy remont pomieszczeń biurowych, sali rozpraw, ciągów komunikacyjnych oraz węzłów sanitarnych w poziomie kondygnacji I-go piętra, budynek A- B oraz wielobranżowy remont węzłów sanitarnych w poziomie kondygnacji II-go, III-go oraz IV-go piętra, budynek A Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A. Etap III. Sygnatura postępowania nadana przez Zamawiającego: RZP ZP/SR/2/16/PN

Sąd Rejonowy w Wołominie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 3A/127
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7762144 , fax. 22 7762313
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Wołominie
  ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 3A/127 3A/127
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7762144, fax. 22 7762313
  REGON: 00032499000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wołomin.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wielobranżowy remont pomieszczeń biurowych, sali rozpraw, ciągów komunikacyjnych oraz węzłów sanitarnych w poziomie kondygnacji I-go piętra, budynek A- B oraz wielobranżowy remont węzłów sanitarnych w poziomie kondygnacji II-go, III-go oraz IV-go piętra, budynek A Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A. Etap III. Sygnatura postępowania nadana przez Zamawiającego: RZP ZP/SR/2/16/PN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Wielobranżowy remont pomieszczeń biurowych, sali rozpraw, ciągów komunikacyjnych oraz węzłów sanitarnych w poziomie kondygnacji I-go piętra, budynek A- B oraz wielobranżowy remont węzłów sanitarnych w poziomie kondygnacji II-go, III-go oraz IV-go piętra, budynek A Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A. Etap III. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, tj.: a) Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 2a do niniejszej SIWZ. b) Tabela elementów scalonych w tym zestawienie robocizny, materiałów i pracy sprzętu - stanowiąca załącznik nr 2b do niniejszej SIWZ. c) Szczegółowy opis robót - stanowiący załącznik nr 2c do niniejszej SIWZ. d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 2d do niniejszej SIWZ. 3. W każdym przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada takie same lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia i materiały) spełniają wymagania określone przez zamawiającego w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej. Wykonawca spełnia ten obowiązek przez przedstawienie Zamawiającemu stosownych dowodów. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. 4. Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, wskazane w dokumentacji technicznej. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i że może on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: a) Gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, i liczba elementów składowych) b) Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) c) Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa) d) Parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.) e) Wyglądu (struktura, faktura, barwa) f) Przyjęte w przedmiarze nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania. 5. Wykonawcy wolno zastosować zamienniki produktów pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych w ofercie rozwiązań, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. Nieumieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały wynikające z dokumentacji. 6. Wymagania względem Wykonawcy: a) Zapewnienie na własny koszt odbiorów technicznych w trakcie prowadzenia robót budowlanych i po ich wykonaniu. b) Zamawiający wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych w zgodności z tabelą elementów rozliczeniowych - załącznik nr 2b do niniejszej SIWZ. c) Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, który Wykonawca dostarczy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z regulacjami zawartymi w umowie. d) Realizacja na podstawie: opisu technicznego, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. e) Teren stałego prowadzenia robót należy odgrodzić od osób postronnych. f) Od dnia protokolarnego przekazania miejsca prac, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku w przekazanych pomieszczeniach oraz na terenie prac oraz usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. g) Prowadzenia robót budowlanych w taki sposób i w takich godzinach, by ich realizacja nie zakłócała właściwego toku funkcjonowania Sądu Rejonowego w Wołominie i nie naruszała zasad współżycia społecznego. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone poza godzinami pracy Sądu, oraz w soboty i niedziele. h) Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace. i) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac w rejonie opisanej sekcji, przedstawi Zamawiającemu paletę kolorów pastelowych, spośród których Zamawiający wybierze kilka odcieni, którymi Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia. Wybór kolorów w poszczególnych pomieszczeniach dokonany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym. j) Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj: Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz 150 z późn. zm.) Zakazuje się wyrzucania odpadów do pojemników znajdujących się na terenie kompleksu budynków przy ul. Prądzyńskiego 3A w Wołominie. k) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i w mieniu jakie może doznać Zamawiający jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 7. W celu wskazania spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca załączy do oferty tabelę elementów scalonych w tym zestawienie: robocizny, planowanych do wbudowania urządzeń i materiałów, oraz pracy sprzętu dla poszczególnych zakresów prac w zgodności z załącznikiem nr - 2b do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ opracowany metodą szczegółową. 8. Oprócz wersji papierowej, należy dołączyć kosztorys w wersji elektronicznej (płyta CD) w formie plików zgodnych z programem kosztorysowym NORMA, w formacie ATH. 9. Brak wypełnienia lub określenia wartości dowolnej pozycji w zakresie załącznika nr: 2b i 3, skutkować będzie odrzuceniem oferty (z zastrzeżeniem zapisów art. 87 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.) 10. Zabrania się Wykonawcy dokonania samodzielnych zmian pod rygorem odrzucenia oferty (z zastrzeżeniem zapisów art. 87 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.) w odniesieniu do załącznika nr: 2b i 3 stanowiącego integralną część SIWZ, a w szczególności: a) zmian podstawy wyceny katalogu nakładów rzeczowych, b) zmian opisu prac, c) zmian jednostek miar, d) zmian ilości jednostek przedmiarowych, e) zmian nakładów robocizny, materiałów i pracy sprzętu. 11. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącego - załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ. 12. Prace objęte niniejszym postępowaniem realizowane będą w obiekcie czynnym nie wyłączonym z użytkowania. Wykonawca większość powyższych prac będzie wykonywał w godzinach niekolidujących z godzinami pracy Zamawiającego (w szczególności roboty rozbiórkowe i głośne), w poniedziałki od 18.00 do 8.00 dnia następnego, we wtorki, środy, czwartki od 16.00 do 8.00 dnia następnego, w piątki od 16.00 do 8.00 w poniedziałek, Sformułowanie (większość powyższych prac) oznacza, że niektóre pomieszczenia mogą być wyłączone z użytkowania także w godzinach pracy, ale tylko w porozumieniu z Użytkownikiem. 13. Oferty będą oceniane wg kryteriów podanych w Rozdz. VII pkt.2. SIWZ. 14. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: Tynkowanie,Roboty malarskie ,Instalowanie sufitów podwieszonych,Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna,Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu,Roboty izolacyjne,Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych,Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian. 1. Zamawiający określa minimalny termin wykonania przedmiotu zamówienia na 12 tygodni od dnia wprowadzenia na teren budowy. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający określa na 14 tygodni od dnia wprowadzenia na budowę. 2. Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy. 3. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, do dnia 12.08. 2016 roku, do godz. 09:00. 3. Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 uPzp, należy wnieść w jednej z następujących form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 u stawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: SĄD REJONOWY W WOŁOMINIE Nr rachunku: 06 1130 1017 0021 1001 2990 0004 z podaniem w tytule wpłaty dopisku Remont pomieszczeń - sygnatura postępowania RZP ZP SR 2 16 PN 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego podane powyżej. Wpłynięcie wadium na rachunek Zamawiającego po upływie terminu składania ofert skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z uPzp, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną, możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 uPzp oraz być ważne przez okres, nie krótszy niż termin związania ofertą określony w niniejszej SIWZ. 6. Wykonawca, który nie wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 uPzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 7. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, by do oferty zostało złożone jego tłumaczenie na język polski przez uprawnionego tłumacza przysięgłego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci Wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 uPzp. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 uPzp wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp niezwłocznie: a) po wyborze oferty najkorzystniejszej; b) po unieważnieniu postępowania. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zgodnie z art. 46 ust. 2 uPzp Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 4a uPzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. W Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ należy wskazać numer rachunku, na który Zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia, lub sposób przekazania dokumentu poręczenia lub gwarancji. 15. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w innej postaci niż w pieniądzu, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu wadialnego wraz ofertą w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, jako nierozerwalną część oferty. Oryginalny dokument wadialny musi być złożony (jako oddzielny dokument) w siedzibie Zamawiającego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3A, pok. nr 129, przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wołomin.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach