Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji III etapu systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6619453 , fax. 022 6619095
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza 38/42 38/42
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6619453, fax. 022 6619095
  REGON: 01084922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji III etapu systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji III etapu systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, zwanego dalej budynkiem. 2. Przedmiot zamówienia opisują szczegółowo, z zastrzeżeniem ust. 3: 1) projekt wykonania robót budowlanych, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiar robót (stanowiący dokument pomocniczy), stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1, 2 i 3 do SIWZ. 3. W przypadku gdy w dokumentacji, o której mowa w ust. 2, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów budowlanych i urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych, o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w tej dokumentacji. 4. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją, o której mowa w ust. 2, obowiązującymi przepisami, a także specyfikacjami technicznymi i instrukcjami branżowymi. 5. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku użytkowanym, co oznacza, że: 1) wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników budynku, w tym ograniczające dostęp do budynku, oraz prace wymagające wyłączenia energii elektrycznej, będą wykonywane w dni robocze (od poniedziałku do piątku), wyłącznie w godzinach 17:00-6:00, oraz w dni wolne od pracy, 2) każdorazowy zamiar wyłączenia energii elektrycznej musi być zgłoszony przedstawicielowi Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku), najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym to wyłączenie ma nastąpić, 3) Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego zabezpieczenia terenu budowy, mając na uwadze w szczególności: a) zachowanie bezpieczeństwa poruszających się po budynku jego użytkowników, b) ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia prywatnego lub publicznego, c) wyeliminowanie w miarę możliwości przedostawania się z terenu budowy pyłów i innych zanieczyszczeń do pozostałej części budynku, d) utrzymywanie na terenie budowy porządku, w szczególności usuwanie wszelkich odpadów, pozostałości i zanieczyszczeń. 6. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy przeprowadzili oględziny w budynku. Termin dokonania oględzin należy ustalić z pracownikiem Biura Administracyjno-Finansowego, pod numerem telefonu 22 661 94 42, 22 661 94 59, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy). 2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w NBP O/O Warszawa nr: 40 1010 1010 0082 6613 9120 0000. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W pozycji nr 4 formularza ofertowego (Załącznik nr 4 do SIWZ), należy wskazać formę wniesienia wadium oraz numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniądza. 4. W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 należy załączyć zarówno oryginał dokumentu, jak i kserokopię, przy czym: 1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty w taki sposób, aby nie był on trwale połączony z ofertą, 2) kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, połączyć z ofertą w sposób trwały (np. poprzez zszycie lub ponumerowanie). 5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ust. 2 pkt 2-5 z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielającej gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwota gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gunb.gov.pl, bip.gunb.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach