Przetargi.pl
ZP/7 - Modernizacja TOS/2016

SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. B-pa Ignacego Świrskiego 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 632 72 53 w.53 , fax. 25 632 72 53 w. 33 lub 53
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpotru Sanitarnego
  ul. B-pa Ignacego Świrskiego 38 38
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 632 72 53 w.53, fax. 25 632 72 53 w. 33 lub 53
  REGON: 00029755000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rmmeditrans.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/7 - Modernizacja TOS/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji polegającej na wykonanie remontu pomieszczeń wewnętrznych oraz wykonanie wentylacji w budynku Stacji Obsługi Samochodów SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce znajdującej się przy ul. Starowiejskiej 14/16 w Siedlcach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-08-11 do godz. 11:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I o/Siedlce nr 08 1020 4476 0000 8002 0100 5560 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rmmeditrans.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach