Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń oraz klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół nr 32 w Warszawie

Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 01-408 Warszawa, ul. Ożarowska 71
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 836 40 62 , fax. 22 836 57 86
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego
  ul. Ożarowska 71 71
  01-408 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 836 40 62, fax. 22 836 57 86
  REGON: 00003937300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs32.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń oraz klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół nr 32 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń oraz klatki schodowej w budynku Zespołu Szkół nr 32 w Warszawie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: 1. przygotowania pomieszczeń do przeprowadzenia robót budowlanych wraz z zabezpieczeniem stałych elementów przed zniszczeniem oraz wyniesieniem mebli - stoły, krzesła, szafy, tablice, 2. wymiany klepki drewnianej na płytki ceramiczne, gresowe 3. malowania ścian i sufitów, 4. malowania lamperii do 200 cm 5. wymiany parapetów okiennych, 6. wymiany drzwiczek od hydrantów, 7. remontu klatki schodowej, 8. położenia lastrico na stopniach i podstopnicach 9. wykonania ścianek działowych z płyt gipsowych, 10. wymiany stolarki drzwiowej, 11. wymiany drzwi wejściowych na strych na p-poż EI30, 12. powiększenia przejść z klatek schodowych na korytarz, 13. demontażu grzejników znajdujących się w przestrzeni klatki schodowej, 14. demontażu parapetów znajdujących się nad ww grzejnikami, 15. wymiany balustrad stalowych, schodowych na balustrady ze stali nierdzewnej 16. wymiany balustrad przy oknach klatki schodowej również na balustrady ze stali nierdzewnej, 17. wymiany usytuowania najazdu dla niepełnosprawnych 18. wymiany balustrad stalowych na stalowe nierdzewne 19. likwidacji wyłazu -otworu wyłazowego, na strych znajdujący się w klatce schodowej 20. po zakończeniu robót budowlanych do pomieszczeń należy wnieść wyposażenie, które zostało wyniesione w celu przeprowadzenia robót budowlanych. Wszelkie materiały użyte do remontu jw, w tym, jeżeli dotyczy - ich kolor i wzór muszą zostać uzgodnione z Dyrektorem Szkoły. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót, rozwiązania materiałowe, jakościowe, warunki wykonania i odbioru robót określają: 1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a do SIWZ; 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1b do SIWZ; 3) Przedmiar robót - materiał informacyjny i pomocniczy - załącznik nr 1c do SIWZ; 4) Wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ; WAŻNE! Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. PRZEDMIAR: Wynagrodzenie należne Wykonawcy tj. cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego). Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiary robót jako materiał informacyjny i pomocniczy. Przedmiar stanowi zatem element porządkujący, którego cel sprowadza się do ułatwienia Wykonawcy skalkulowania ceny ofertowej Za kalkulację wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie przedmiarów robót odpowiada wyłącznie Wykonawca. W związku z powyższym Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty kosztorysu ofertowego. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy - 36 miesięcy. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy - 39 miesięcy Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia o 12 lub 24 miesiące (okres gwarancji 48 miesięcy lub 60 miesięcy w stosunku do okresu gwarancji minimalnie wymaganego - 36 miesięcy. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej - patrz szczegółowo pkt 13 SIWZ. Wykonawca, który wydłuża okres gwarancji, wyraża zgodę na wydłużenie okresu rękojmi o tożsamy okres, w taki sposób, że okres rękojmi będzie każdorazowo o 3 miesiące dłuższy niżeli okres gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zmawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zs32.edu.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach