Przetargi.pl
SVA-NDM/4620-82/16: Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pajdaka w 10 w Warszawie

SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinevia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA-NDM/4620-82/16: Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pajdaka w 10 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pajdaka 10 w Warszawie w następującym zakresie: 1) Ocieplenie powierzchni dachu oraz daszku nad pomieszczeniem technicznym wraz z wymianą pokrycia dachowego w tym: a) przygotowanie podłoża, b) montaż termoizolacji, c) wykonanie warstwy wykończeniowej, d) wymiana wpustów dachowych wody deszczowej, e) wykonanie obróbek przy wpustach dachowych wody deszczowej. 2) Remont kominów i wymiana obróbek blacharskich kominów i ścianek attykowych w tym: a) remont trzonów kominowych, b) wykonanie opaski z obróbki blacharskiej, c) wykonanie kratek zabezpieczających boczne otwory wentylacyjne, d) remont czap kominowych wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, e) remont attyki wraz z wykonaniem obróbek blacharskich. Zakres zamówienia ujęty jest w dokumentacji projektowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sinevia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach