Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żanęcin

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 789 01 33 , fax. 22 789 01 33 wew. 108
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie
  ul. Boryszewska 2 2
  05-462 Wiązowna, woj. mazowieckie
  tel. 22 789 01 33, fax. 22 789 01 33 wew. 108
  REGON: 14100827400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: sektor wodno - kanalizacyjny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żanęcin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi (przykanalikami) w miejscowości Żanęcin gm. Wiązowna realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej - etap II w następującej ilości sieci: a) rurociągi grawitacyjne z tworzyw sztucznych, rury kielichowe z PCW o śr. nom. 250 mm (w tym przewiert o długości 20 m do wierceń poziomych rurami o śr. 300-600 mm o dł. 12 mb) długość - 512,0 mb, b) rurociągi grawitacyjne z tworzyw sztucznych, rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm długość - 1.080,5 mb, c) rurociągi grawitacyjne z tworzyw sztucznych, rury kielichowe z PCW o śr. nom. 160 mm (w tym przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 150-250 mm o dł. 145,5 mb) długość - 313,5 mb, Łącznie: 1.906,0 mb. Na sieci kanalizacyjnej należy zamontować wymagane projektem budowlanym uzbrojenie w postaci między innymi: studzienek połączeniowych, studzienek rewizyjnych, zaworów itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1. Opracowanie projektowe Projekt sieci kanalizacyjnej sanitarnej z kanałami bocznymi gm. Wiązowna etap VI tom I i II z lutego 2009 r., opracowane przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe DARM Sp. z o.o. autorstwa Czesławy Matysiak, zatwierdzone ostateczną decyzją Starosty Otwockiego Nr P 1399 P/2012 z dnia 15.11.2012 r. (SAB.6740.1292.2012.PT), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót kanalizacyjnych oraz wyniki wierceń badawczych gruntu wzdłuż trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w Wiązownie, woj. mazowieckie opracowane w listopadzie 2008 r. autorstwa Mariana Dmowskiego, które stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ, 2. Przedmiar robót, stanowiący uzupełnienie do opinii przedmiotu zamówienia, informujący o ilości robót na jakie oszacował Zamawiający wielkość zamówienia, który stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje także: 1. organizację placu budowy, 2. przygotowanie i zabezpieczenie, z zachowaniem najwyższej staranności terenu budowy, 3. pełną obsługę geodezyjną - tyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 4. zabezpieczenie robót pod względem BHP, 5. ubezpieczenie robót, 6. wykonanie przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót budowlanych tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i zatwierdzenie jej we właściwej jednostce, 7. ponoszenie kosztów wszelkich mediów zewnętrznych (energia elektryczna, woda, gaz, łączność) dostarczanych na teren budowy, 8. ponoszenie kosztów wszelkich ewentualnych odwodnień terenu budowy celem prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót objętych przedmiotem umowy, 9. ponoszenie kosztów ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami nie ujętymi w dokumentacji projektowej tj. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, drenarskiej do średnicy 160 mm, gazowej do średnicy 80 mm oraz instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowanym uzbrojeniem podziemnym, 10. ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego wraz z organizacją ruchu, 11. ponoszenie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg, 12. doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po realizacji inwestycji, 13. ponoszenie kosztów nadzoru właścicieli urządzeń, przy wszelkich kolizjach z tymi urządzeniami, 14. zgłoszenie Zamawiającemu robót budowlanych do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach odbiorowych, 15. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), 16. wykonanie wszystkich niezbędnych robót nieuwzględnionych w dokumentacji i koniecznych korekt wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezbędnych do prawidłowego przedmiotu zamówienia, 17. sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 18. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy, a w treści SIWZ nie zostały określone wymagania Zamawiającego względem parametrów materiałów równoważnych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniają uzyskanie parametrów techniczno-eksploatacyjnych - pod względem funkcjonalnym - nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wszystkie zadania, niezbędne uzgodnienia oraz opinie nieokreślone w niniejszym zamówieniu, a które są konieczne dla realizacji i prawidłowego ukończenia przedmiotu zamówienia uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu (deponowane na koncie sum depozytowych), wpłacone na konto B.S. Wiązowna 96 8001 0005 2003 0020 0680 0009. b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zwik-wiazowna.bip.eur.pl, zwik-wiazowna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach