Przetargi.pl
Przebudowa części ulicy Dominikańskiej i 3-go Maja w Górze Kalwarii etap II - skwer przy ul. Dominikańskiej

Gmina Góra Kalwaria ogłasza przetarg

 • Adres: 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22/7273414 , fax. 22/7273414
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra Kalwaria
  ul. 3 Maja 10 10
  05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  tel. 22/7273414, fax. 22/7273414
  REGON: 01327113400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorakalwaria.pl.
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części ulicy Dominikańskiej i 3-go Maja w Górze Kalwarii etap II - skwer przy ul. Dominikańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skweru przy ul. Dominikańskiej i 3-go Maja w Górze Kalwarii dz. nr 3/1 i 3/3 obręb 1 - 02 Przebudowa skweru polega na: - przebudowie elementów drogowych z klinkieru, - przebudowie sieci energetycznych, - przebudowie sieci sanitarnych, - urządzenie zieleni, a/ przebudowa elementów drogowych; - rozbiórka istniejących i budowa chodników z klinkieru - budowa krawężników kamiennych 15x30 na ławie betonowej z oporem, - budowa obrzeża z tworzywa sztucznego - budowa warstwy odsączającej grub. 15 cm, - budowa podbudowy pod chodniki z kruszywa łamanego grubości 15 cm, - budowa nawierzchni z klinkieru 50x220x45 z wypełnieniem spoin piaskiem, - w-wa wegetatywna pod nawierzchnię trawiastą grub. 15 cm, - nawierzchnia trawiasta - trawnik z rolki, - dostawa i montaż ławek bez oparcia szt. 23, - dostawa i montaż stojaków na rowery szt.17 - dostawa i montaż kosza na odpadki szt. 2 b/ budowa sieci elektrycznych - demontaż istniejącego oświetlenia , montaż kabli ziemnych - montaż 3 sztuk lamp O-2 z uchwytami na flagi - montaż 24 kpl. lamp O-3, - montaż 2 sztuk lamp O-4, c/ budowa sieci sanitarnych - montaż rurociągów z rur PE SDR 17 PN 10, - montaż studni rewizyjnej i średnicy 1200mm głębokość 1.0m, z osadnikiem, włazów żeliwnych typ ciężki d-400 z wodomierzem skrzydełkowym, - nawodnienie kroplujące na powierzchni około 691m?, - nawodnienie ręczne na powierzchni około 1150m2, - dostarczenie przewodu gumowego o średnicy 25mm ze zraszaczem na bębnie o dł. min. 150mb. d/ zieleń Tilia cordata wys. 500-700cm,korona 200-300cm, Acer pensylvanicum wys. 350-400cm, korona 200-300cm, Cornus alba Sibirica wys. 40-60cm, Cotoneaster lucidus wys. 40-60cm, Weigela florida Nana Purpurea wys. 40-60 cm, Miskanthus sienensis Ferner Osten e/ pozostałe elementy zamówienia; - dokumentacja powykonawcza z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą - 2 egz, - istniejące lampy oświetleniowe do złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - kostka z rozbiórki do złożenia na paletach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - grunt pozyskany z rozbiórek do złożenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Uwaga: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi kształtowanie koron istniejących drzew. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy! Wykonawca w cenie oferty powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do wykonaniem inwestycji. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wizję w terenie. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją przedmiotu zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oferowany okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gorakalwaria.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach