Przetargi.pl
Przebudowa drogi w miejscowości Stok

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Władysława Sikorskiego 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 74-68-600 w. 41 , fax. 029 7468600
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
  ul. Władysława Sikorskiego 5 5
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 74-68-600 w. 41, fax. 029 7468600
  REGON: 00054661500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gminaostowmaz.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w miejscowości Stok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w miejscowości Koziki na odcinku 765 m. Założenia projektowanej drogi: prędkość projektowa 50 km/h, szerokość jezdni 5,0 m - 5,50 m, szerokość poboczy - 2x1,00 m, konstrukcja projektowana na obciążenie ruchem KR1; nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone kruszywem łamanym i naturalnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przedmiarze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert. 3. W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 4. UWAGA: Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt 8.3.2 - 8.3.5) dołącza oryginał dokumentu, który nie może być trwale związany z ofertą jako jedna ze stron oferty oraz kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, która będzie trwale związana z ofertą i będzie stanowiła jedną z jej stron. 5. W przypadku wniesienia przez wykonawcę wadium w pieniądzu, do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu (przelewu). Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego. Dane do przelewu: Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, nr rachunku bankowego BS Ostrów Mazowiecka: 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006, tytułem: wadium IG.271.11.2016. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, który mówi, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Treść uzupełnionych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu na składanie ofert, wadium zostaje zwrócone niezwłocznie na jego wniosek. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany w formularzu oferty, a gdy ten nie zostanie podany - na rachunek bankowy, z którego wadium wpłynęło do Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaostrowmaz.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach