Przetargi.pl
Przebudowa oraz wyrównanie i utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminny Mirów

Gmina Mirów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-503 Mirów, Mirów Stary 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 628 38 89 , fax. 48 628 38 89
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mirów
  Mirów Stary 27 27
  26-503 Mirów, woj. mazowieckie
  tel. 48 628 38 89, fax. 48 628 38 89
  REGON: 67022384700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oraz wyrównanie i utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminny Mirów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wyrównanie i utwardzenie drogi w miejscowości Rogów dz. nr ewid. 1051 - odcinek drogi o długości 120 m, - usunięcie ziemi urodzajnej, - odwóz humusu - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - wykonanie warstwy odsączającej o grub. po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm. Szerokość nawierzchni 4,5 m. - wykonanie poboczy z pospółki gr. 15 cm po zagęszczeniu 2x0,5m 2. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogów dz. nr ewid. 287 - odcinek o długości 1306 m, - usunięcie ziemi urodzajnej przyjęto 33 % powierzchni drogi, - odwóz humusu - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm. Szerokość nawierzchni 2,5 m. 3. Wyrównanie i utwardzenie drogi w miejscowości Mirów Nowy dz. nr ewid. 182, - odcinek drogi o długości 300 m, - roboty pomiarowe, - usunięcie ziemi urodzajnej, - odwóz humusu, - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - wykonanie warstwy odsączającej o grub. po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm. Szerokość nawierzchni 4,5 m. - wykonanie poboczy z pospółki gr. 15 cm po zagęszczeniu 2x0,5m 4. Wyrównanie i utwardzenie drogi w miejscowości Mirów Nowy dz. nr ewid. 626 - odcinek drogi o długości 115 m, - roboty pomiarowe - usunięcie ziemi urodzajnej, - odwóz humusu - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - wykonanie warstwy odsączającej o grub. po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm. Szerokość nawierzchni 4,5 m. - wykonanie poboczy z pospółki gr. 15 cm po zagęszczeniu 2x0,5m 5) Wyrównanie i utwardzenie drogi w miejscowości Mirów Stary dz. nr ewid. 2236 na - odcinek drogi o długości 480 m, - roboty pomiarowe - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm. Szerokość nawierzchni 4,5 m. - wykonanie poboczy z pospółki gr. 8 cm po zagęszczeniu 2x0,5m 6) Wyrównanie i utwardzenie drogi w miejscowości Mirów Stary dz. nr ewid. 346 - odcinek drogi o długości 130 m, - roboty pomiarowe - usunięcie ziemi urodzajnej, - odwóz humusu - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm. Szerokość nawierzchni 4,5 m. - wykonanie poboczy z pospółki gr. 15 cm po zagęszczeniu 2x0,5m Szczegółowy zakres oraz ilość robót objętych przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mirow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach