Przetargi.pl
Modernizacja ulicy Malinowej

Miasto Maków Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7171002 , fax. 029 7171507
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Maków Mazowiecki
  ul. Moniuszki 6 6
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 029 7171002, fax. 029 7171507
  REGON: 55066830900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.makowmazowiecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ulicy Malinowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje modernizację odcinka drogi gminnej (ul. Malinowa) od km 0+002,75 do km 0+666,20, z następującym zakresem: wycinka krzaków;roboty ziemne związane z korytowaniem;remont przepustów pod koroną drogi;wykonanie warstw podbudowy;wykonanie warstw z betonu asfaltowego;wykonanie poboczy żwirowych;ustawienie barier ochronnych stalowych;ustawienie oznakowania pionowego;przebudowa kolizji. 2.2. Opis zadania 2.2.1 Stan istniejący Droga przebiega w terenie płaskim. Na całości odcinka zlokalizowana jest przystająca luźna zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne (grunty rolnicze). Przedmiotowa droga jest klasy D. Stanowi połączenie przyległej do niej zabudowy z siecią drogową Makowa Mazowieckiego i powiatu makowskiego. Ponadto droga ta stanowi dojazd do gruntów rolnych. Analizowany odcinek posiada skrzyżowania: w km 0+000,00 z drogą dojazdową do zabudowy szpitalnej => jezdnia szerokości 5,50 m o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, ograniczona krawężnikami betonowymi wyniesionymi; w km 0+143,15 z ul. Iwaszkiewicza o nawierzchni jezdni szerokości 3,00 m z płyt drogowych żelbetowych typu MON; w km 0+673,04 z ul. Armii Krajowej o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, szerokości 5,50 m ograniczona krawężnikami betonowymi wyniesionymi. Obecnie pas drogowy jest nieuporządkowany. Ruch pojazdów odbywa się po wyjeżdżonym gruntowym pasie szerokości 4,00 m ulepszonym kruszywem naturalnym (żwirem) o średniej grubości ok. 15 cm na odcinkach od km 0+002,75 do km 0+094,50 i od km 0+500,00 do km 0+666,20. Ruch kołowy jest mały, głównie samochodów osobowych i dostawczych oraz ciągników rolniczych (w okresie prowadzenia prac polowych). Udział pojazdów ciężarowych powyżej 10 Mg/oś jest sporadyczny i klasyfikuje obciążenie ruchem do kategorii KR1 przy założeniu 20 letniego okresu trwałości nawierzchni. Na części odcinka pasa drogowego zlokalizowany jest kolektor deszczowy, linia średniego napięcia kablem doziemnym, napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia oraz lokalny wodociąg. Linia NN - kabel doziemny zasilający oświetlenie uliczne przebiega pod korona drogi w km 0+002,76. Linia eS3 - zlokalizowana jest po lewej stronie w pasie drogowym (poboczu) na odcinku od km 0+007,12 do km 0+039,00. Przechodzi pod koroną drogi w km 0+007,12. Kolektor deszczowy zlokalizowany jest w pasie drogi na odcinku od km 0+000,00 do km 0+260,00. Linia napowietrzna NN - zlokalizowana jest po prawej stronie w pasie drogowym na odcinku od km 0+434,00 do km 0+655,60. Przechodzi ponad pasem drogowym w km 0+272,90; km 0+511,00; km 0+552,15; km 0+660,50; km 0+665,50. Lokalny wodociąg zlokalizowany jest w pasie drogowym po stronie prawej na odcinku od km 0+388,00 do km 0+666,20. Przechodzi pod korona drogi w km 0+599,70 i w km 0+657,80. Ogrodzenia stałe - na odcinku od km 0+196 do km 0+236 po stronie prawej, na granicy pasa drogowego, jest zaniżony fundament ogrodzenia a na odcinku od km 0+190 do km 0+210, po stronie lewej jest wyniesione do 70 cm ponad projektowana niweletę. Ponadto na części odcinka występuje zakrzewie (zieleń nieuporządkowana) - strona lewa, na szerokości 5,00 m na odcinku od km 0+200 do km 0+450. 2.2.2.Stan projektowany 2.2.2-1. PARAMETRY PROJEKTOWANEGO ODCINKA klasa drogi D;kategoria ruchu KR1;prędkość projektowa 40 km/h;szerokość pasa ruchu 4,00 m;liczba pasów ruchu 1;w przekroju szlakowym pobocza ziemne szerokości 0,75 - 1,00 m każde;szerokość korony 5,50-6,00 m;obciążenia nawierzchni 100 KN/oś;powierzchnia pasa drogowego - 4 935,98 m2; powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - 2 698,80 m2;powierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego - 1 055,18 m2; powierzchnia pozostałych elementów pasa drogowego - 1 182,00 m2 2.2.2-2. NIWELETA PROJEKTOWANEGO ODCINKA Niweleta projektowanej jezdni zostaje wyniesiona 0,00-1,90 m w stosunku do istniejącego terenu. 2.2.2-3. PRZEBIEG TRASY Modernizacja drogi prowadzona będzie na części działek nr 2698/4; 239/3; 240/7; 2803/1; 274 oraz na całej działce nr 244 w Makowie Mazowieckim. Pikietaż początkowego punktu projektowanej trasy dowiązano do punktu przecięcia osi projektowanego odcinka z osią istniejącej jezdni dojazdowej do obiektów szpitala, o nawierzchni bitumicznej - km 0+000,00, a koniec w km 0+673,04 na przecięciu z osią ulicy Armii Krajowej. Przy czym początek przyjęty zostaje w km 0+02,75 na krawędzi jezdni drogi dojazdowej, a koniec robót w km 0+666,20 na przecięciu osi z krawędzią nawierzchni bitumicznej na zjeździe z ul. Armii Krajowej. Pomiary geodezyjne jak i przedmiar robót liczone są od km 0+002,75. Łuki poziome zostały zaprojektowane: - o wierzchołku W1, od km 0+084,56 do km 0+115,01, poprowadzono promieniem R = 1000 m, - o wierzchołku W2, od km 0+225,40 do km 0+249,81, poprowadzono promieniem R = 250 m, - o wierzchołku W3, od km 0+251,07 do km 0+286,67, poprowadzono promieniem R = 250 m, - o wierzchołku W4, od km 0+341,07 do km 0+353,01, poprowadzono promieniem R = 350 m, - o wierzchołku W7, od km 0+657,88 do km 0+670,96, poprowadzono promieniem R = 24,50 m, Na całości jezdni należy wykonać spadki poprzeczne dwustronne o i = 0,02 (przekrój daszkowy). 2.2.2-4. NAWIERZCHNIA JEZDNI ORAZ ODWODNIENIE 1) Nawierzchnia Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni na szerokości 4,00 m oraz uzupełnienie poboczy żwirem na szerokości do 0,75 m każde, ze spadkiem poprzecznym i=6% (dla przekroju daszkowego) ze spadkiem i= 6%. Przy czym szerokość jezdni jest zmienna na odcinku od km 0+659,00 do km 0+673,04 od 4,00 m do 7,00 m. Na odcinku od km 0+094,50 do km 0+143,60 oraz na skrzyżowaniu na zjeździe w ul. Iwaszkiewicza należy dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni z płyt typu MON (płyty należy dostarczyć na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego) . Istniejącą nawierzchnię jezdni należy wzmocnić na następujących odcinkach: - od km 0+002,75 do km 0+094,50, - od km 0+500,00 do km 0+666,20. Istniejącą warstwę z kruszywa naturalnego należy przyjąć jako dolną podbudowę i wzmocnić ją wg następującego układu warstw: - warstwa ścieralna grubości 5 cm z bet. asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR1, - górna warstwa podbudowy, grubości 10 cm, z kruszywa naturalnego łamanego, (na całej szerokości korony) - istniejąca nawierzchnia żwirowa. Przed wykonaniem konstrukcji wzmacniającej należy istniejącą nawierzchnię wyprofilować do pożądanych spadków oraz w przypadku nierówności poprzecznych i podłużnych wyrównać kruszywem naturalnym (grubą pospółką lub żwirem). Istniejącą nawierzchnię jezdni na odcinku od km 0+094,50 do km 0+500,00 należy wymienić (w tym także odcinek od km 0+094,50 - km 0+143,60 + skrzyżowanie z ul. Iwaszkiewicza) według następującego układu warstw: - warstwa ścieralna grubości 5 cm z bet. asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR1, - warstwa podbudowy gr. 20 cm, z kruszywa nat. łamanego, na całej szer. korony, - warstwa odsączająca gr. 15 cm z piasku (dot. odcinków od km 0+094,50 do km 0+210,00 i od km 0+330,00 do km 0+500,00 - na całej szerokości korony), - nasyp z gruntu G1 (dot. odcinka od km 0+210,00 do km 0+330,00) - istniejące podłoże gruntowe. Przy czym na odcinku od km 0+210 - 0+330 po odhumusowaniu terenu (gr. w. 0,20 m) należy wykonać nasyp z gruntu G1 o grubości do 1,70 m. Na odcinku od km 0+230 - 0+300, skarpy nasypu (o spadku 1:1), należy umocnić płytami betonowymi ażurowymi o wymiarach 40x60x10 cm posadowionymi na podsyce cem.-piaskowej (1:4) grubości do 7 cm. Po wykonaniu górnej warstwy jezdni należy uzupełnić pobocza żwirem na szerokości po 0,75 m każde, warstwą grubości 5 cm dla odcinków od km 0+002,75 do km 0+225,40 i od km 0+341,07 do km 0+666,20 oraz o szerokości 1,00 dla odcinka od km 0+225,40 do km 0+341,07, ze spadkami poprzecznymi wcześniej opisanymi zgodnymi z częścią rysunkową. Ze względu na zaniżenie cokołu ogrodzenia na odcinku od km 0+196 do km 0+236, po stronie prawej, należy wykonać przebudowę ogrodzenia z dostosowaniem wysokościowym do projektowanej niwelety jezdni ulicy. Nadto na odcinku od km 0+190 do km 0+210, po stronie lewej, ze względu na wyniesione ogrodzenie należy wykonać ściankę oporową o wysokości 0,70 m z typowych prefabrykatów żelbetowych w kształcie litery L o wysokości elementu 1,50 m, szer. stopy 0,90 m i długości 1,00 m. 2) Odwodnienie Na projektowanym odcinku nie zmienia się sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z tym że retencja dla tych wód zwiększona zostaje poprzez wprowadzenie poboczy z kruszywa naturalnego o dużej przepuszczalności. Nadto wody będą spływały w części na powierzchnię trawiastą pasa drogowego o dobrej przepuszczalności (piaski drobne i średnie - dot. nasypów). W ramach niniejszego zamówienia pod koroną drogi: - w km 0+269,10 należy wykonać przepust żelbetowy skrzynkowy o długości 12,00 m , o przekroju poprzecznym 2,50 x 1,50 m. Przepust ten zaprojektowany zostaje na kl. B obciążenia użytkowego wg PN-85/S-10030. Przepust będzie się krzyżował z osią drogi pod kątem 550. Przepust posadowiony będzie na ławie fundamentowej z betonu niezbrojonego kl. C8/10, o grubości 30 cm. Płytę żelbetową górną grubości 12 -14 cm wieńczącą prefabrykowane elementy przepustu należy zaizolować papą termozgrzewalną o gr.5 mm. Korona drogi nad przepustem posiada następującą szerokość: 1,00 + 4,00 + 1,00 = 6,00 m. Spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy po 2%, spadki poboczy po 6%. Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zaizolować należy roztworami asfaltowymi na zimno w układzie R+ 2P. Widokowe powierzchnie betonowe tj.: zewnętrze powierzchnie pionowe i górna pozioma ścian czołowych zabezpieczyć należy farbami do betonów. Nad przepustem należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni: - warstwa ścieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC11S50/70 jak dla KR1, - podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego o grubości zmiennej, wypełniająca całą przestrzeń nad przepustem, z bezpośrednim ułożeniem na warstwie ochronnej z betonu na izolacji termozgrzewalnej. Skarpy stożków nasypu przy ściankach czołowych należy umocnić elementami betonowymi drobnowymiarowymi o gr. min. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 3 cm. Dno i skarpy rowu na szerokości po 1,50, na długości 23,00 m w górę i 10,00 w dół od wlotów przepustu, należy umocnić materacami gabionowymi o gr. min. 20 cm, wypełnionymi kamieniem polnym otaczakowym lub łamanym, ułożonymi na geowłókninie separacyjnej. W podstawę umocnienia skarpy materacami, na całej jej długości, oraz na końcach umocnienia materacami w poprzek rowu, należy wbić palisadę z kołków drewnianych o średnicy 7 - 9 cm i głębokości wbicia 100 cm; - w km 0+480,00 należy dokonać wymiany istniejącego przepustu na przepust z rur PEHD o śr. 40 cm, długości 6,50 m, posadowionych na ławie żwirowej gr. 25 cm z obrukowaniem wylotu brukiem kamiennym na podsypce cem.-piaskowej o gr. warstwy 10 cm, na fundamencie z betonu C16/20. Pochylenie podłużne przewodu i = 0,5 %. Końce przepustu zostały przycięte do pochylenia skarp nasypu nad przepustem. Posadowienie przepustu należy dostosować do istniejącego terenu (przegłębienie do 10 cm); - w km 0+628,50 należy dokonać wymiany istniejącego przepustu na przepust z rur PEHD o śr. 40 cm, długości 6,50 m, posadowionych na ławie żwirowej gr. 25 cm z obrukowaniem wylotu brukiem kamiennym na podsypce cem.-piaskowej o gr. warstwy 10 cm, na fundamencie z betonu C16/20. Pochylenie podłużne przewodu i = 0,5 %. Końce przepustu zostały przycięte do pochylenia skarp nasypu nad przepustem. Posadowienie przepustu należy dostosować do istniejącego terenu (przegłębienie do 10 cm. 2.2.2-5. KOLIZJE W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać roboty przy kolizjach: Linia NN - kabel doziemny zasilający oświetlenie uliczne na szerokości korony drogi w km 0+002,76 należy zabezpieczyć rurą dwudzielną o śr. 110 mm. Linia eS3 - kabel doziemny w km 0+007,12, na szerokości korony drogi, należy zabezpieczyć rurą dwudzielną o śr. 110 mm. Kolektor deszczowy - należy wykonać regulację pionową włazów studni rewizyjnych z dostosowaniem wysokości do projektowanej niwelety jezdni. Lokalny wodociąg - należy wykonać regulację pionową skrzynek zaworów przyłączy z dostosowaniem wysokości do projektowanej niwelety jezdni. Ponadto należy przenieść hydrant, zlokalizowany w km 0+657, poza koronę drogi. Krzaki - należy dokonać wycinki na odcinku od km 0+200 do km 0+450 po stronie lewej, na powierzchni 300 m2. 2.2.2-6. OZNAKOWANIE W ramach zamówienia przyjęto wymianę istniejącego oznakowania na nowe oraz uzupełnienie w niezbędnym zakresie o nowe znaki pionowe (PZT, rys. nr 2/1-2/2 dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ). Nadto w zakresie oznakowania modernizowanego odcinka uwzględniono montaż barier ochronnych SP-05/04 (nowe oznaczenie - N2W4A) (plus elementy odblaskowe) po obu stronach korony, na odcinku od km 0+230 do km 0+300.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3)gwarancjach bankowych 4)gwarancjach ubezpieczeniowych 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.) 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu - Nr 94891700010012558520000040 z dopiskiem Wadium w postępowaniu WIK.271.ZP.9.2016 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim pok. 19 lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: udzielona gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.makowmazowiecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach