Przetargi.pl
Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gnina Domanice.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 08-113 Domanice, Domanice 52
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6312982 , fax. 025 6312982
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Domanice 52 52
  08-113 Domanice, woj. mazowieckie
  tel. 025 6312982, fax. 025 6312982
  REGON: 71000394800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.domanice.eu lub bip.domanice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gnina Domanice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 5850 m2, wykonanie nawierzchni grubości 12 cm z tłucznia dolomitowego o średnicy od 0- 31,5mm mechanicznie łącznie z transportem - 5850 m2, długość drogi -1300mb. szerokość drogi - 4,5 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 złotych. Słownie trzy tysiące złotych Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Urząd Gminy w Domanicach, 08-113 Domanice 57919800032600127020000170 z dopiskiem na przelewie Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gm.Domanice Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy . Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.domanice.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach