Przetargi.pl
I. Budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO w ramach zadania budżetowego: Projekt i budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO. II. Budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych w ramach zadania budżetowego: Projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO.

Gmina Otwock ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7792001 , fax. 022 7794225
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otwock
  ul. Armii Krajowej 5 5
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7792001, fax. 022 7794225
  REGON: 01326877000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otwock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  I. Budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO w ramach zadania budżetowego: Projekt i budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO. II. Budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych w ramach zadania budżetowego: Projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ulic gminnych na terenie Otwocka: a) Budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO w ramach zadania budżetowego: Projekt i budowa ul. Chełmskiej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO. b) Budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych w ramach zadania budżetowego: Projekt i budowa ul. Bagnistej z płyt betonowych z wypełnieniem z płyt EKO. 4.2. będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego i stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. 4.3. Prace będą polegały na budowie drogi z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x100x15 cm w układzie koleinowym z wypełnieniem z płyt EKO. Prace będą polegały na ułożeniu płyt drogowych w dwóch równoległych pasach o szerokości po 100 cm każdy z przerwą pomiędzy płytami o szerokości do 100 cm oraz na ułożeniu płyt w innym układzie w celu wytworzenia skrzyżowań. 4.4. W zakres prac będących przedmiotem zamówienia wchodzi w szczególności: 1) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników, zjazdów, krawężników, obrzeży i oporników w przypadku wystąpienia kolizji z realizowaną drogą, 2) Zakup i dostarczenie płyt betonowych o wym. 300x100x15 cm oraz płyt EKO, 3) Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję ciągu jezdnego o głębokości do 25 cm, 4) Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm po zagęszczeniu, 5) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowej o wym. 300x100x15 cm, 6) Wykonanie nawierzchni przerwy między płytami o szerokości do 100 cm z płyt EKO wraz z zagęszczeniem, 7) Przebudowę i dostosowanie wysokościowe infrastruktury technicznej tj. włazów, studni, zaworów sieci i urządzeń infrastruktury oraz uzbrojenia podziemnego w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń, 8) Odtworzenie uszkodzonej nawierzchni wraz z podbudową podczas wymiany krawężnika lub opornika na styku z istniejącą nawierzchnią asfaltową, 9) Plantowanie poboczy gruntowych, 10) Założenie trawników poprzez obsianie poboczy, 11) Wywóz nadmiaru ziemi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 12) Wywóz pochodzących z rozbiórki prefabrykatów betonowych poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4.5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Powiadomienia o terminie rozpoczęcia robót na 7 dni wcześniej, wszystkich właścicieli sieci. Roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli właścicieli sieci. 2) Dostarczenie Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem robót harmonogramu prac, 3) Dostarczenie Zamawiającemu na 7 dni przed rozpoczęciem robót programu zapewnienia jakości, 4) Zabezpieczenia terenu budowy, sąsiednich obiektów, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 5) Oznakowania terenu prowadzonych robót, 6) Zapewnienia stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 7) Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy, 8) Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 9) Ubezpieczenia budowy, 10) Organizacji zaplecza budowy, 11) Zgłaszania przez Kierownika budowy przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 12) Sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 13) Wykonania wszystkich innych prac w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu. 4.6 Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy. 4.7 W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty. 4.8. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe stanowiące całość zamówienia. 4.9. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Cz. I - 800,00 złotych. Cz. II - 5 600,00 złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otwock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach