Przetargi.pl
ZP.271.18.2016 - Budowa drogi w ul. Kościuszki w Ząbkach

Miasto Ząbki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5109700 , fax. 22 5109888
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ząbki
  ul. Wojska Polskiego 10 10
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 22 5109700, fax. 22 5109888
  REGON: 00052728500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP.271.18.2016 - Budowa drogi w ul. Kościuszki w Ząbkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi w ul. Kościuszki o długości 273 m w Ząbkach. 1.1. Zakres prac związanych z budową drogi w ul. Kościuszki obejmuje m.in.: a) roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku. b) budowa drogi na odcinku od ul. Gajowej do ulicy Szwoleżerów L= 273,00 m i szerokości 5,5 m o poniższej konstrukcji : warstwa odsączająca z piasku podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna j.w. lecz warstwa górna nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej. c) budowa odwodnienia ułożenie kanału z rur PVC SN 8 budowa studzienek ściekowych z kratkami żeliwnymi na zawiasach d) wprowadzenie stałej organizacji ruchu e) sporządzenie szkicu wysokościowego niwelety drogi z dostosowaniem do rzędnych wysokościowych istniejących zjazdów na posesje. f) wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej - powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zabki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach