Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowo- budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Powiat Miński ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, Ul. Tadeusza Kościuszki 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 759 87 00 , fax. 25 759 87 02
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Miński
  Ul. Tadeusza Kościuszki 3 3
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 25 759 87 00, fax. 25 759 87 02
  REGON: 71158178800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatminski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowo- budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane, które realizowane będą w budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 3 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1867/2. Zakres przedmiotowych robót obejmuje w szczególności: - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji elektrycznej oraz izolacji w czterech pomieszczeniach piwnicznych, - przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na poszerzenie korytarza. Szczegóły dotyczące robót budowlanych objętych zamówieniem oraz ich zakres precyzuje dokumentacja stanowiąca załączniki do niniejszej specyfikacji, tj.: 1. Projekt budowlany - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)- załącznik nr 2 do SIWZ 3. Przedmiar robót -załącznik nr 3 do SIWZ 4. Pozwolenie na budowę - załącznik nr 4 do SIWZ W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w załączonej dokumentacji (tj. wykonania tzw. robót zamiennych), z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia i nie przyczynią się do zwiększenia parametrów inwestycji. Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa powyżej może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek: 1. zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń: nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; ; 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 2. Ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy błędu Zamawiającego (np. w dokumentacji projektowej) niemożliwego do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty. Roboty wykonane w ramach niniejszego zamówienia będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych, w których określona zostanie rzeczywista ilość jednostek miar wykonanych robót budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto. Przedmiotowe kosztorysy będą stanowiły podstawę do dokonania rozliczenia za roboty wykonane i odebrane. Sposób rozliczenia wykonanych robót określa projekt umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto zamawiającego prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 6 - nr 92 9226 0005 0001 4020 2000 0020, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Przy wadium wpłacanym w formie przelewu - przelew musi być dokonane przez wykonawcę odpowiednio wcześniej, aby do terminu składania ofert pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych prze podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Dokument taki winien zawierać następujące informacje: 1) nazwę i adres beneficjenta, 2) nazwę i adres wykonawcy zadania, 3) nazwę i adres gwaranta, 4) nazwę zadania, 5) kwotę wadium, 6) okres ważności dokumentu, 7) opis zdarzeń, których zaistnienie spowoduje zatrzymanie wadium. Opis ten winien uwzględniać zapisy art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Fakultatywnie dokument ten może zawierać numer prowadzonego postępowania. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zalecenia dla Wykonawców wnoszących wadium w innej formie niż pieniądz: dokument wadium należy umieścić w kopercie wraz z ofertą. Zaleca się, aby oryginał dokumentu wadium nie był trwale spięty z ofertą, co umożliwi jego zwrot w okolicznościach wskazanych w ustawie. Z ofertą można spiąć natomiast załączoną dodatkowo kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatminski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach