Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Inowrocław - dokończenie robót

Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-973 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 474 94 01 , fax. 22 474 94 02
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Koleje Państwowe S.A.
  ul. Szczęśliwicka 62 62
  00-973 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 474 94 01, fax. 22 474 94 02
  REGON: 00012680100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkpsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Inowrocław - dokończenie robót
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dokończenie przebudowy dworca kolejowego Inowrocław wraz z wykonaniem sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Przebudowa dworca jest zaawansowana w 64% i została przerwana z powodu odstąpienia przez PKP S.A. od umowy z wykonawcą robót, tj. P.BUD Sp. z o.o. 5. Roboty wykonane przez poprzedniego Wykonawcę zostały zinwentaryzowane - tabela stanowiąca zestawienie kart obmiarowych z inwentaryzacji i dokumentacja zdjęciowa zamieszczona w załączniku nr 10. 6. Do zakończenia zadania pozostały do wykonania następujące roboty: - roboty niewykonane wynikające z dokumentacji projektowej wyszczególnionej w Załączniku nr 10 - roboty wskazane w Załączniku nr 10 niezbędne dla usunięcia wad robót poprzedniego wykonawcy, niezbędne dla dokończenia robót niezakończonych, niezbędnych dla dokończenia zadania opisanych podczas inwentaryzacji robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 126 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości: 140 000,00 zł (słownie sto czterdzieści tysięcy zł 00/100). 2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 30 1140 1010 0000 3075 6900 1230, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe zapisy dot. wadium zawarte zostały w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach