Przetargi.pl
DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN -PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W RADZIKOWIE Z PODZIAŁEM NA 5 PAKIETÓW (II postępowanie).

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Radzików 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7253611 , fax. 22 7254714
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
  Radzików 1 1
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 22 7253611, fax. 22 7254714
  REGON: 00007948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA APARATURY BADAWCZEJ I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROSLIN -PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W RADZIKOWIE Z PODZIAŁEM NA 5 PAKIETÓW (II postępowanie).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie z podziałem na 5 pakietów (II postępowanie): Pakiet 5- Sprzęt laboratoryjny do biologii molekularnej- Wirówka dla KCRZG; Pakiet 7- Licznik ziaren dla KCRZG; Pakiet 14- Licznik nasion. Dostawa, montaż i przeszkolenie - dla KCRZG; Pakiet 15- Wilgotnościomierz do nasion. Dostawa, montaż i przeszkolenie - dla KCRZG; Pakiet 16 - Młynek laboratoryjny (śrutownik do nasion). Dostawa, montaż i przeszkolenie - dla KCRZG; 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2 do SIWZ: Dla Pakietu 5- Załącznik nr 2/5 do SIWZ Dla Pakietu 7- Załącznik nr 2/7 do SIWZ Dla Pakietu 14- Załącznik nr 2/14 do SIWZ Dla Pakietu 15 - Załącznik nr 2/15 do SIWZ Dla Pakietu 16- Załącznik nr 2/16 do SIWZ Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt lab. optyczny i precyzyjny z wyjątkiem szklanego, 51430000-0 Usł. Inst. Sprzętu laboratoryjnego, 80511000-9 Usł. Szkolenia personalne, 1). Termin realizacji dostawy dla poszczególnych pakietów: 2). Miejsce realizacji zamówienia; Pakiet 5 - do 4 tygodni (28 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie ( Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych) - M. Boczkowska, Pakiet 7 - do 4 tygodni (28 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych) - M. Boczkowska, Pakiet 14- do 8 tygodni (56 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych) - G. Gryziak, Pakiet 15- do 8 tygodni (56 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie (Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych - G. Gryziak, Pakiet 16 - do 8 tygodni (56 dni) od daty zawarcia umowy, IHAR-PIB w Radzikowie - dla KCRZG;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ihar.edu.pl/dostawy_i_usługi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach