Przetargi.pl
podstawowe materiały laboratoryjne, akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny, oznaczenie sprawy WIM/ZP/12/2016

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 234 87 37 , fax. 22 234 87 37
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
  ul. Wołoska 141 141
  02-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 234 87 37, fax. 22 234 87 37
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  podstawowe materiały laboratoryjne, akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny, oznaczenie sprawy WIM/ZP/12/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: podstawowe materiały laboratoryjne, akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a-1p do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Oferowane materiały laboratoryjne, akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny powinny być fabrycznie nowe, wysokiej jakości, wolne od wad materiałowych i prawnych. 2) Oferowane materiały laboratoryjne, akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny muszą być opakowane w sposób umożliwiający identyfikację produktu i producenta. Naniesione informacje powinny jednoznacznie wskazywać na zgodność produktu z wymaganiami opisanymi szczegółowo w SIWZ. W przypadku, gdyby to było niemożliwe, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji o numerze katalogowym zgodnym ze specyfikacją producenta urządzenia, które umożliwią jednoznaczne określenie zgodności produktu z opisem SIWZ. 3) Wykonawca będzie organizował transport towarów we własnym zakresie. Uwaga: W miejscach gdzie w opisie technicznym przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za rozwiązanie równoważne, uznany zostanie przedmiot zamówienia którego zaoferowane parametry będą nie gorsze niż parametry rozwiązania opisane w załącznikach nr 1a-1p do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY, a zastosowanie ich gwarantować będzie osiągnięcie efektów końcowych zgodnie z założeniami i warunkami określonymi w SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji: - Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia posiadał okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach