Przetargi.pl
Dostawa przyrządu do badania ostrości krawędzi zgodnie z pkt. 8.11 normy PN-EN 71-1:2015-01 dla Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5560129 , fax. 22 8270843
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1 1
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5560129, fax. 22 8270843
  REGON: 00621278900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przyrządu do badania ostrości krawędzi zgodnie z pkt. 8.11 normy PN-EN 71-1:2015-01 dla Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa przyrządu do badania ostrości krawędzi zgodnie z pkt. 8.11 normy PN-EN 71-1:2015-01 dla Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane nie później niż w terminie 4 miesięcy po podpisaniu umowy. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie, ul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uokik.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach