Przetargi.pl
usługi konserwacji oraz modernizacji systemu - SZ-23/05/2016.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 652 93 50 , fax. 22 654 52 21
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  al. Jana Pawła II 11 11
  00-828 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 652 93 50, fax. 22 654 52 21
  REGON: 01750829000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piorin.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi konserwacji oraz modernizacji systemu - SZ-23/05/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sprawnego, bezawaryjnego działania systemu ZSIORIN oraz jego rozwoju i modernizacji poprzez zapewnienie: 1. Usługi konserwacji oprogramowania aplikacyjnego Systemu ZSIORIN. 2. Realizacji Zmian w zakresie związanym z rozwojem i modernizacją systemu ZSIORiN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba dodatkowych godzin przeznaczonych na drobne prace modernizacyjne w ramach miesięcznej Konserwacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piorin.gov.pl zakładka zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach