Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo

Urząd Gminy Siemiątkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 09-135 Siemiątkowo, ul. Władysława Reymonta 3A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6796176 , fax. 23 6796176
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Siemiątkowo
  ul. Władysława Reymonta 3A 3A
  09-135 Siemiątkowo, woj. mazowieckie
  tel. 23 6796176, fax. 23 6796176
  REGON: 00054451000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siemiatkowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest też opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej drogi Zaprojektuj i wybuduj w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy etap pierwszy oraz drugi w ramach specustawy drogowej. Projekt techniczny powinien zawierać: projekt budowlany i wykonawczy , przedmiary robót w poszczególnych rodzajach robót, kosztorys uproszczony do rozliczeń zadania (fakturowanie), zbiorcze zestawienie kosztów, uzyskanie opinii i uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w zakresie rozwiązania połączenia skrzyżowania drogi powiatowej z budowaną drogą gminną, uzgodnienie projektu na Naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Żurominie, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, specyfikacje techniczne, projekt zagospodarowania terenu, wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz dostarczenie jej do gminy Siemiątkowo, warunki PHP na wykonanie robót, uzyskanie decyzji o odrolnieniu i wylesieniu w przypadku takiej koniecznośc), projekty budowlane i wykonawcze instalacji zewnętrznych w pasie drogowym: np.: sieci wodociągowej, usunięcia kolizji w branży teletechnicznej , opracowania i projekty specjalistyczne związane z projektem stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu. Uwaga: Gmina posiada prawomocną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, mapę z projektem podziału działek pod budowę drogi oraz mapę do celów projektowych. Projekt techniczny rozbudowy drogi powinien być wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Jednostka projektowa składa oświadczenie, że przekazana dokumentacja projektowo- kosztorysowa jest wykonana zgodnie z w/w normatywami, umową, kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W ramach nadzoru autorskiego oferent zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego: Wykonawca - jednostka projektowa, a w szczególności do: - realizacji zadań , zgodnych z kompleksowym opracowaniem projektowym. Opracowywana dokumentacja winna być konsultowana z inwestorem. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo od km 0 + 000,00 do km 1 + 100,00 ( etap pierwszy), które obejmuje: klasa drogi - D długość - 1100 m szeokość jezdni - 3,50 m spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy - 2% grubość warstwy wiążącej nawierzchni betonowej asfaltowej - 4 cm grubość warstwy ścieralnej nawierzchni betonowej asfaltowej - 4 cm wykonanie przepustów rurowych o średnicy 40 cm - 13 m szerokość poboczy z kruszywa naturalnego - 1,25 m spadek pobocza - 6% ustawienie znaków drogowych - 3 szt. Przedmiotem zamówienia jest : Rozbudowa drogi gminnej Sokołowy Kąt - Dzieczewo od km 1+100,00 do km 3 + 088,00 ( etap drugi), które obejmuje: klasa drogi - D długość - 1988 m szerokość jezdni - 3,50 m spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy - 2% grubość warstwy wiążącej nawierzchni betonowej asfaltowej - 4 cm grubość warstwy ścieralnej nawierzchni betonowej asfaltowej - 4 cm wykonanie przepustów rurowych o średnicy 60 cm - 14 m szerokość poboczy z kruszywa naturalnego - 1,25 m spadek pobocza - 6% ustawienie znaków drogowych - 5 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Tak. 24 000 złotych do 08 sierpnia 2016 roku do godz. 10.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ugsiemiatkowo.nv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach