Przetargi.pl
WYKONANIE I WDROŻENIE APLIKACJI BIURA LUSTRACYJNEGO (ABeL)

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłasza przetarg

 • Adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5818803 , fax. 22 5818814
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  ul. Wołoska 7 7
  02-675 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5818803, fax. 22 5818814
  REGON: 01636509000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipn.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE I WDROŻENIE APLIKACJI BIURA LUSTRACYJNEGO (ABeL)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Etap I - polegający na wykonaniu i wdrożeniu systemu ABeL zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ musi zakończyć się do dnia 15 grudnia 2016 r. Etap II - Interfejs do systemu Źródło- (prawo opcji I). W ramach tej opcji Zamawiający oczekuje połączenia systemu ABeL z Systemem Rejestrów Państwowych (SRP, Źródło - dawniej System PESEL) zgodnie z procedurą dostępu do SRP, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający podejmie decyzję co do realizacji tej opcji do dnia 31 maja 2017r., termin realizacji etapu II wynosi 90 dni od dnia zlecenia Etap III - Interfejs do systemu Cyfrowe Archiwum - (prawo opcji II). W ramach tej opcji Zamawiający oczekuje połączenia systemu ABeL z Systemem Cyfrowe Archiwum. Zamawiający podejmie decyzję co do realizacji tej opcji do dnia 31 maja 2017r., termin realizacji etapu III wynosi 90 dni od dnia zlecenia. Etap IV - Obieg dokumentów K-1 w ABeL - (prawo opcji III). W ramach tej opcji, Zamawiający wymaga rozszerzenia opisanego jako przedmiot zamówienia systemu ABeL, o moduł K1 w ABeL. Zamawiający podejmie decyzję co do realizacji tej opcji do dnia 31 maja 2017r., termin realizacji etapu IV wynosi 90 dni od dnia zlecenia. Etap V - (prawo opcji IV)- W ramach tej opcji Zamawiający wymaga wykonania dodatkowych prac wprowadzających zmiany w systemie ABeL w wymiarze do 300 godzin deweloperskich. Godzina deweloperska - oznacza godzinę liczoną zegarowo (60 minut), którą Wykonawca poświęca na analizę, zaprogramowanie, testy wewnętrzne nowych rozwiązań oraz ich wdrożenie i udokumentowanie. Zamawiający podejmie decyzję co do realizacji tej opcji do dnia 30 czerwca 2017r. Etap V zostanie zrealizowany do 15.12.2017 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: cena opcji I
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipn.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach