Przetargi.pl
Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Graniczna 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 3655801 w. 231 , fax. 48 38 15 061
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
  ul. Graniczna 24 24
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 3655801 w. 231, fax. 48 38 15 061
  REGON: 67200798700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd-radom.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego. Zamówienie podzielone zostało na 6 części: Część 1 - Remont drogi powiatowej nr 3334W Wir - Goszczewice - Przytyk odcinek długości 1 264,00 m W ramach robót należy wykonać: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Część 2 - Remont drogi powiatowej nr 3517W Wojciechów - Kozłów - Rajec Szlachecki odcinek długości 3 165,00 m W ramach robót należy wykonać m.in.: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - naprawę powstałych przełomów - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Część 3 - Remont drogi powiatowej nr 3501W Wrzeszczów - Wrzos - Domaniów odcinek długości 856,00 m W ramach robót należy wykonać: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Część 4 - Remont drogi powiatowej nr 4010W Orońsko - Dąbrówka Zabłotnia - Ruda Mała odcinek długości 1 385,00 m W ramach robót należy wykonać: - wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki bitumicznej, - umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Część 5 - Remont drogi powiatowej nr 3551W Błaziny Dolne - Piotrowe Pole odcinek długości 930,00 m W ramach robót należy wykonać: - warstwę odsączającą z piasku przepuszczalnego, - podbudowę z kruszywa łamanego, - wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych, - remont istniejących urządzeń odwadniających, - wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów na drogi boczne do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów, - niezbędne roboty ziemne. Część 6 - Remont drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk ul. Kościelna w m. Przytyk odcinek długości 417 m W ramach robót należy wykonać: - remont chodników, - wymianę krawężników, - przełożenie kostki na zjazdach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom II Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia. Uwaga: Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia, SST wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych nie gorszych niż wskazane. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia przy określaniu ceny jednostkowej za przedmiot zamówienia: 1. projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy, 2. uporządkowanie terenu. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w drukach kosztorysów ofertowych dla poszczególnych części zamówienia stanowiących załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) Podwykonawcom części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom lub podania nazw firm Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonastwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy -Tom III SIWZ. Informacje o umowach o podwykonastwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, zostały określone w istotnych postanowieniach umowy -Tom III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium: w wysokości: - na część 1 - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), - na część 2 - 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). - na część 3 - 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), - na część 4 - 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych), - na część 5 - 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), - na część 6 - 1.100 zł (słownie: tysiąc sto złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd-radom.finn.pl - zakładka Zamówienia publiczne - przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach