Przetargi.pl
Remont dróg powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Płocka 101 101
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  REGON: jce@reynpol.re
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-plonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg powiatowych z podziałem na poszczególne zadania. Opis wykonywanych robót (zakres i sposób wykonania) : Zadanie I - Remont drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż - Odcinek I Odcinek od km 13+996 do km 15+752 o długości 1 756 m w zakresie: 1. Usunięcie krzewów wraz z odrostami drzew - 800 m2 2. Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,5 m oraz gr. 7 cm z transportem na odl. 1 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie - 370 m3 3. Oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego na głębokość 30 cm w celu przywrócenia jego funkcji. Grunt odwieziony na odl. 2 km i rozplantowany na odkładzie - 3 512 m 4. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 - 10 536 m2 5. Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 75kg/m2 - 10 712 m2 6. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 - 10 536 m2 7. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm - 10 566 m2 8. Remont cząstkowy - frezowanie nawierzchni na gł. 4 cm - 703 m2 9. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową krawędz i podłoża bitumicznego w ilości 0,7kg/m2 - 703 m2 10. Remont cząstkowy - warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm - 703 m2 11. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 5 cm - 3 512 m2 12. Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową - cienkowarstwowo. - 200 m2 Zadanie II - Remont drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż - Odcinek II Odcinek od km 16+415 do km 17+645 o długości 1230 m w zakresie: 1. Usunięcie krzewów wraz z odrostami drzew - 500 m2 2. Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,5 m oraz gr. 7 cm z transportem na odl. 1 km na odkład i rozplantowaniem na - 258,3 m3 3. Oczyszczenie istniejącego rowu przydrożnego na głębokość 30 cm w celu przywrócenia jego funkcji. Grunt odwieziony na odl. 2 km i rozplantowany na odkładzie - 2460 m 4. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 - 7 380 m2 5. Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni asfaltowej na przepuście poprzecznym oraz włączenie drogi gminnej - 12 t 6. Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 75kg/m2 - 7 503 m2 7. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 - 7 503 m2 8. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 3cm o uziarnieniu 0/11 mm - 7 503 m2 9. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 - 7 380 m2 10. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm - 7 380 m2 11. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 5 cm - 2 460 m2 12. Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową -cienkowarstwowo. - 125 m2 13. Ustawienie bariery energochłonnej bezprzekłaadkowej N2W3B wraz z elementami odblaskowymi - 300 m Zadanie III - Remont drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż - Odcinek III Odcinek od km 19+816 do km 21+576 o długości 1760 m w zakresie: 1. Usunięcie krzewów wraz z odrostami drzew - 800 m2 2. Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,5 m oraz gr. 7 cm z transportem na odl. 1 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie - 370 m3 3. Mechanicznie oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 - 10 736 m2 4. Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 75kg/m2 - 10 736 m2 5. Mechanicznie oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 - 10 560 m2 6. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm - 10 570 m2 7. Remont cząstkowy - frezowanie nawierzchni na gł. 4 cm - 282,50 m2 8. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową krawędz i podłoża bitumicznego w ilości 0,7kg/m2 - 282,5 m2 9. Remont cząstkowy - warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm - 282,5 m2 10. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 5 cm - 3 520 m2 11. Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową - cienkowarstwowo. - 234 m2 Zadanie IV - Remont drogi powiatowej nr 3031W Korzybie - Baboszewo Odcinek od km 0+000 do km 3+024 o długości 3024 m w zakresie: 1. Roboty ziemne w gruncie kat. III tj. ścinka poboczy szerokości 1,0 m oraz gr. 5 cm z transportem na odl. 1 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie - 302,4 m3 2. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2 - 4 590 m2 3. Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 75kg/m2 - 4 590 m2 4. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 - 15 180 m2 5. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm - 15 180 m2 6. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 5 cm - 6 048 m2 Zadanie V - Remont drogi powiatowej nr 3036W Sochocin - Malużyn Odcinek od km 0+460 do km 1+020 o długości 560 m w zakresie: 1. Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonane koparkami z transportem na odl. 1 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie - 47 m3 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - 237 m2 3. Frezowanie korekcyjne nawierzchni na gł. 1-3 cm - 1000 m2 4. Mechanicznie oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 - 3964 m2 5. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm - 3964 m2 6. Regulacja kratek studzienek ściekowych do poziomu nawierzchni - 4 szt. 7. Regulacja zasuw gazowych do poziomu nawierzchni - 3 szt. 8. Regulacja studni rewizyjnych do poziomu nawierzchni - 9 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Przedmiarze robót oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - dla Zadania I - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). - dla Zadania II - 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). - dla Zadania III - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). - dla Zadania IV - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). - dla Zadania V - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr rachunku: 21 8213 0008 2006 0801 5161 0006 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na wykonanie: Zad.... (wpisać nr zadania) - Remont drogi powiatowej nr.....( wpisać nr i nazwę drogi). 3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, - innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-plonsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach