Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulejówku.

Miasto Sulejówek ogłasza przetarg

 • Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 55
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7606230 , fax. 22 7606213
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Sulejówek
  ul. Dworcowa 55 55
  05-070 Sulejówek, woj. mazowieckie
  tel. 22 7606230, fax. 22 7606213
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulejowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg gminnych w Sulejówku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przewiduje się wykonanie uproszczonej dokumentacji do zgłoszenia remontu oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia robót, 2)W ramach remontu przedmiotowych dróg gminnych przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (betonu asfaltowego) dla ruchu KR 1-2 o gr. 3+3 cm, na długości odcinka ok. 1 315 m. 3)Przewiduje się frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 3 cm o powierzchni 430 m2. 4)Przewiduje się wykonanie i przedstawienie do akceptacji profilu podłużnego remontowych ulic. 5)Przewiduje się konieczność wykonania robót przygotowawczych, w tym robót pomiarowych. Istniejącą nawierzchnię tłuczniową o powierzchni ok. 5 700 m2 należy przeprofilować, doziarnić i zagęścić oraz nadać odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne w celu odprowadzenia powierzchniowo wód opadowych. 6)Przewiduje się konieczność wykonanie wpustów ulicznych w ilości 9 szt. + przykanaliki o dł. 16 mb oraz wykonanie ścieku prefabrykowanego 30x50 cm o dł. 510 mb. 7)Przewiduje się konieczność wykonania rowu i włożenia elementami prefabrykowanymi tzw. KKŻ o dł. 130 mb. 8)Przewidywane prace związane z remontem nawierzchni zakładają regulacje wysokościową istniejących studni kanalizacyjnych, zaworów wody i gazu itp. 9)Odwodnienie przedmiotowych dróg gminnych nie ulega zmianie tzn. odbywać się będzie powierzchniowo z odprowadzeniem wód opadowych bezpośrednio na pobocza i przyległy istniejący teren oraz do kratek ściekowych., 10)Remontowana nawierzchnia ulic zostanie w sposób optymalny dopasowana do rzędnych istniejących zjazdów o utwardzonej nawierzchni, 11)Roboty wykończeniowe zawierają wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości śr. 0,75 m nachylonych ze spadkiem 6% w kierunku przyległego terenu oraz zjazdów indywidualnych do prywatnych posesji wykonanych również z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 na gr. 15 cm i dostosowanych do istniejących rzędnych bram.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4480,00PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulejowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach