Przetargi.pl
Odbudowa drogi powiatowej nr 3838W Łaziska - Stare Budy, w km 3+110 do km 5+610 i 7+010 do km 9+530 o długości 5,02 km

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Gwardyjska 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8622568 , fax. 046 8622146
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Gwardyjska 10 10
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 046 8622568, fax. 046 8622146
  REGON: 75015216600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.sochaczew-powiat.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi powiatowej nr 3838W Łaziska - Stare Budy, w km 3+110 do km 5+610 i 7+010 do km 9+530 o długości 5,02 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi powiatowej nr 3838W Łaziska - Stare Budy w km 3+110 - 5+610 i 7+010 - 9+530 o długości 5,02 km, gmina Iłów i gmina Młodzieszyn. Zakres robót obejmuje: - wykonanie wzmocnienia zniszczonych krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym grub. 20 cm, - ułożenie warstwy stabilizacji gruntu cementem grub. 10 cm, - ułożenie warstwy wyrównawczo - klinującej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m?, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm, - oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów przydrożnych, - profilowanie poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grub. 10 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Bank PEKAO S.A. w Sochaczewie - nr konta 97 1240 1822 1111 0010 6445 1159; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd.sochaczew-powiat.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach