Przetargi.pl
Przebudowa budynku koszarowego nr 301 wraz z urządzeniami budowlanymi dla potrzeb internatowych CSŁiI w Zegrzu - Sprawa 43/2016

Stołeczny Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie 97
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6840328 , fax. 022 8250803, 6846704
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
  Al. Jerozolimskie 97 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6840328, fax. 022 8250803, 6846704
  REGON: 01305805000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szi.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku koszarowego nr 301 wraz z urządzeniami budowlanymi dla potrzeb internatowych CSŁiI w Zegrzu - Sprawa 43/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa budynku koszarowego nr 301 wraz z urządzeniami budowlanymi dla potrzeb internatowych CSŁiI w Zegrzu. Przebudowa budynku nr 301 obejmuje: - remont wszystkich kondygnacji budynku; - remont klatek schodowych; - remont dachu; - przebudowę nawierzchni przy budynku; - wyposażenie minimalne pomieszczeń; - remont schodów zewnętrznych; - przebudowę instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej, wodnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej; - przebudowę instalacji elektrycznych w tym linii kablowych, zasilających, tras kablowych, instalacji oświetleniowej; - przebudowę instalacji teletechnicznej w tym rozbudowę kanalizacji kablowej, instalacji ppoż., sswin, cctv, rtv-sat, Termin wizji lokalnej 09.08.2016 r. godz. 10:00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 227 000,00 zł (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy zł 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szi.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach