Przetargi.pl
USUNIĘCIE RYS I SPĘKAŃ W KLATKACH SCHODOWYCH NR B I C W BUDYNKU NR 100

Wojskowa Akademia Techniczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 83 78 65 , fax. 261 83 97 23
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna
  ul. Kaliskiego 2 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23
  REGON: 01212290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USUNIĘCIE RYS I SPĘKAŃ W KLATKACH SCHODOWYCH NR B I C W BUDYNKU NR 100
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiot zamówienia jest usunięcie rys i spękań w klatkach schodowych nr B i C w budynku nr 100. Zakres robót obejmuje: Roboty zewnętrzne - zgodnie z przedmiarami robót 1. Rozebranie płyt chodnikowych oraz krawężników wraz z ponownym odtworzeniem chodników 2. Roboty związane z rozebraniem i wykonaniem nowej podbudowy 3. Roboty ziemne - wykopy przy ścianach fundamentowych 4. Wykonanie osuszenia ścian fundamentowych 5. Wykonanie iniekcji ścian fundamentowych 6. Wykonanie tynku ścian fundamentowych - rapowanie 7. Wykonanie izolacji fundamentów 8. Wykonanie ocieplenia styropianem ekstrudowanym XPS gr. 10 cm 9. Roboty odtworzeniowe nawierzchni Roboty wewnętrzne - zgodnie z przedmiarami robót 10. Demontaż istniejących krat 11. Rozbiórka ścian otulinowych wewnętrznych pod schodami 12. Roboty rozbiórkowe posadzek 13. Roboty ziemne - wykopy przy ścianach fundamentowych 14. Wykonanie osuszenia ścian fundamentowych 15. Wykonanie iniekcji ścian fundamentowych 16. Wykonanie tynku ścian fundamentowych - rapowanie 17. Roboty odtworzeniowe ziemne 18. Wykonanie warstw posadzkowych 19. Ułożenie płytek - płytki lastrykowe polerowane i płomieniowane oraz impregnowane hydrofobowo z cokołem h=10 cm 20. Wykonanie nowych ścian otulinowych 21. Tynkowanie ścian otulinowych 22. Wykonanie gruntowania i malowania ścian wraz z przygotowaniem powierzchni 23. Wykonanie malowania grzejników żeliwnych żeberkowych 24. Malowanie sufitów i ścian na korytarzach i w pomieszczeniach pod schodami wraz z przygotowaniem powierzchni 25. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 7 do SIWZ -STWiORB, zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy oraz przedmiar robót - zał. Nr 6 SIWZ, z tym, że przedmiary robót załączone do SIWZ są wyłącznie dokumentami informacyjnymi w związku z tym, iż wynagrodzenie w tym postępowaniu jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną z podaniem stawki r-g%, KP%, Z% oraz stawki VAT przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy. Czynności jakie zobowiązany jest spełnić Wykonawca - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie opisane są w zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy. II. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 27.07.2016r. godz. 11:00 Zbiórka zainteresowanych Wykonawców przy biurze przepustek Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Warszawa Osoba odpowiedzialna - Zbigniew Krupa, tel. 261 839 260. Zainteresowany wykonawca zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres: szp@wat.edu.pl lub faxem do Sekcji Zamówień Publicznych WAT na nr 261 839 723 wykaz osób (imię, nazwisko, nazwa wykonawcy, nr telefonu kontaktowego lub adres e-mail), które mają wziąć udział w wizji, najpóźniej na 2 dni przed ustalonym terminem wizji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WADIUM 1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 3.890,00 zł (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych) przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 05.08.2016r. do godz. 09:00. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. 2) W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem: USUNIĘCIE RYS I SPĘKAŃ W KLATKACH SCHODOWYCH NR B I C W BUDYNKU NR 100; b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu. 3) W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych. 4) Zwrot, zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wat.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach