Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH NR 10, DS1, 26, 60, 100 i H7

Wojskowa Akademia Techniczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 83 78 65 , fax. 261 83 97 23
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna
  ul. Kaliskiego 2 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 83 78 65, fax. 261 83 97 23
  REGON: 01212290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH NR 10, DS1, 26, 60, 100 i H7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie robót budowlanych w budynkach nr 10, DS1, 26, 60, 100 i H-7. Zakres robót: 1. BUDYNEK 10: a) Wykonanie tynku mozaikowego; b) Wymiana drzwi wejściowych; c) Naprawa elementów okien; d) Naprawa drzwi ppoż; e) Wymiana szyb w oknach; f) Wykonanie tynku na ścianie w piwnicy; g) Wymiana drzwi wewnętrzne; h) Roboty towarzyszące; 2. BUDYNEK DS1: a) Naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych i balustrady; b) Naprawa obróbek blacharskich; c) Naprawa gzymsu; d) Uzupełnienie tynków cienkowarstwowych; 3. BUDYNEK H7: a) Wykonanie nowych obróbek blacharskich; b) Wykonanie izolacji termicznej dachu; c) Wykonanie uszczelnień dachu; d) Cyklinowanie i lakierowanie posadzek; 4. BUDYNEK 60 a) Miniowanie krat; b) Malowanie krat farbą olejną; c) Wymiana puszki w instalacji odgromowej; 5. BUDYNEK 26 a) Wymiana płytek terakoty; b) Poprawienie ubytków spoin; 6. BUDYNEK 100 - POM NR: 062, 059, 032E a) Wykonanie robót elektrycznych; Sposób wykonania i szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 7 do nr 7C - STWiORB, załącznik nr 5 - projekt umowy oraz przedmiar robót - zał. Nr 6 do SIWZ, z tym, że przedmiar robót załączony do SIWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym w związku z tym, iż wynagrodzenie w tym postępowaniu jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy. Czynności jakie zobowiązany jest spełnić Wykonawca - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie opisane są w zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 4000, 00 zł (cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 23.08.2016r. do godz. 09:00. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: 1) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228. z dopiskiem: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH NR 10,DS1,26,60,100,H-7. 2) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wat.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach