Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej

Gmina Sobolew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-460 Sobolew, Rynek 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6825023 , fax. 025 6832736
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobolew
  Rynek 1 1
  08-460 Sobolew, woj. mazowieckie
  tel. 025 6825023, fax. 025 6832736
  REGON: 71158235100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobolew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach b) tynki zwykłe biegów schodowych c) izolacje cieplne z płyt styropianowych d) izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe układane na zakład e) warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót (załącznik nr 10 do SIWZ), dokumentacji projektowej (załącznik nr 11 do SIWZ). 4. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń I gatunku, zakupionych u producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. 5. Występujące w dokumentacji i przedmiarze nazwy, typy i pochodzenia produktów zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaprojektowania innych urządzeń i materiałów niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów takich samych jak określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia i materiały równoważne, nie mogą zakłócić funkcjonowania istniejącego systemu odprowadzania ścieków, powinny z nimi bezproblemowo współdziałać
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sobolew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach