Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia meblowego dla Domu Studenckiego Męskiego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 834 05 14 , fax. 834 76 65
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
  ul. Marymoncka 34 34
  00-968 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 834 05 14, fax. 834 76 65
  REGON: 00032783000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: awf.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia meblowego dla Domu Studenckiego Męskiego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego dla Domu Studenckiego Męskiego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (CPV - 39100000-3). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca musi dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przed?miot zamówienia do Domu Studenckiego Męskiego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Wszystkie pozycje z zamówienia muszą być wysokiej jakości, fabrycznie nowe, nieużywane, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 6. Wszystkie dostarczone pozycje muszą być wniesione i ustawione w miejsce wskazane przez Zamawiającego a meble zamontowane w sposób tworzący stabilną konstrukcję. 7. Wymienione w opisie zamówienia artykuły powinny posiadać niezbędne atesty, świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami. 8. Ewentualne usterki, wady powinny być usunięte w przeciągu 14 dni od ich wykrycia (zgłoszenia). 9. Przed wykonaniem mebli Wykonawca zobowiązany jest dokonać obmiaru z natury. 10. Gotowe do użytku meble powinny zostać umieszczone oraz ustawione lub zawieszone w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych materiałów. 12. Gwarancja: Minimalny okres gwarancji producenta - 24 miesiące. Wykonawca zobowiązany jest udzielić bezpłatnej gwarancji na przedmiot zamówienia co najmniej na 24 miesiące. Wykonawca może wydłużyć gwarancję o 12 miesięcy ponad minimalną wymaganą gwarancję (tj. do 36 miesięcy). Termin gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru po bezusterkowej dostawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużenie gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach